simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܘܐܒܝܐ̈ :
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܕܘܢܝܨܕܩ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܕܟܒܫܗ̇
P:Josh [AB] ܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܠܟܐ
P:Josh [AB] ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ
P:Josh [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܠܘܬ ܪܚܒ
P:Josh [AB] ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܟܫܦ .
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ
P:Josh [AB] ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ
P:Josh [AB] . ܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ
P:Josh [AB] ܘܬܚܘܡܐ ܕܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ ܡܢ ܫܪܒܬܐ
P:Josh [AB] ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܗܪܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܓܙܪ ܠܡܥܕܪܘܬܗ̇ ܠܠܟܝܫ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ : ܫܕܪ
P:Josh [AB] : ܘܬܚܘܡܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ .
P:Josh [AB] ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
P:Josh [AB] ܘܫܪܟܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܬܚܘܡܗܘܢ
P:Josh [AB] : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ
P:Josh [AB] : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ ܡܠܟܐ ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ
P:Josh [AB] ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ