simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ : ܘܡܠܬ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ : ܚܠܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܕܢܝܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ
P:Dan [AB] . ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܟܘܡܪܘܗܝ̈ ܕܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܓܕܦ ܥܠ ܒܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܠܟܐ . ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܠܡܐܬܐ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܐܚܕ ܐܢܘܢ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ ܥܩܒܬܐ̈ ܕܓܒܪܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܢܨܪ : ܕܐܫܠܛܗ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܟܐܪܢ̈ ܡܢ ܕܛܠܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܫܢܟܘܢ : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܪܒܘ ܓܒܪܐ̈ ܟܠܕܝܐ̈ : ܘܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܫܢܐ̈ : ܘܣܓܕܝܢ ܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ ܡܠܟܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܆ ܩܝܡܝܢ ܚܬܡܐ̈ ܆ ܕܢܝܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ : ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ : ܘܠܡܪܒܝܘ ܐܢܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܠܬ : ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܘܡܝܫܐܝܠ : ܘܥܙܪܝܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܟܪܘܙܐ ܩܪܐ ܒܚܝܠ : ܘܐܡܪ : ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟ : ܘܥܡ ܚܝܘܬ ܒܪܐ ܢܗܘܐ ܡܥܡܪܟ : ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ . ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܡܛܬ ܥܠ ܡܪܝ
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ : ܥܠ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܒܒܒܠ ܡܗܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܪܚܩ ܡܢܟ ܣܟܠܘܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܝ ܥܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ : ܠܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܒܒܠ ܪܒܬܐ ܕܐܢܐ ܒܢܝܬܗ̇ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܝܪܚܝܢ̈ : ܥܠ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܒܒܒܠ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܒܩܘܫܬܐ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܡܠܟܐ ܐܡܪ : ܠܡܝܬܝܘ ܠܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܓܒܪܐ̈ ܟܕ ܫܪܝܢ : ܘܡܗܠܟܝܢ ܡܠܟܐ ܝܩܕܬܐ ܟܕ ܦܟܝܪܝܢ : ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡܠܟܐ : ܐܝܢ ܒܩܘܫܬܐ
P:Dan [AB] . ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܠܓܘ ܕܛܝܢܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܠܒܪ ܕܢܚܫܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܫܬܐ ܟܠ ܝܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܓܚܟ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܠܐ ܬܛܥܐ
P:Dan [AB] . ܘܐܬܗܦܟܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥܘ ܒܒܠܝܐ̈ ܆ ܐܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܛܒ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܠ