simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܝ : ܘܢܬܟܠܐ ܡܘܬܢܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܢ ܠܕܘܝܕ . ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܪܒܘ ܝܬ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܡܒܘܥܐ̈ ܡܠܟܐ ܓ ܘܐܝܬܝܘ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:1Chr [AB] : ܘܨܕܘܩ : ܘܐܚܝܡܠܟ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܕܠܘܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܦܨܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܚܝܗܘܢ̈ : ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܗܪܘܢ : ܩܕܡ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] : ܚܠܨ ܕܡܢ ܦܠܝܛܘܢ . ܥܝܪܐ ܒܪ ܥܩܝܣ ܕܡܢ ܬܩܘܥ : ܘܐܒܝܥܙܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ : ܐܠܚܢܢ ܒܪ ܕܕܗ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ . ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ
P:1Chr [AB] : ܢܘܣܦ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܥܠ ܥܡܗ : ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܠܕܢ . ܘܬܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܕܥ ܡܢܝܢܗ ܕܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܢܐܥܘܢ ܕܩܢܝܟܘܢ̈ : ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡܛܠ ܕܒܗܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܪܘܒܝܠ : ܘܓܕ : ܘܦܠܓܘܬ ܫܒܛܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ
P:1Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܩܕܡܝܐ̈ ܘܐܚܪܝܐ̈ : ܗܢܘܢ ܟܬܝܒܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܢܚܫܐ : ܘܡܐܢܝ̈ ܢܚܫܐ : ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ .     ܘܫܡܥ : ܦܘܠ
P:1Chr [AB] ܕܐܬܘܪ . ܗܘ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܪܘܒܝܠ . ܘܐܚܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ : ܐܘܪܝܐ ܒܪܗ : ܒܠܥ ܒܪܗ . ܐܒܕܝܐ ܒܪܗ . ܕܓܠܝ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ
P:1Chr [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܓܠܝ ܠܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܪܘܒܝܠ : ܘܠܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܓܕ : ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝܗܘܢ : ܪܘܚܗ ܕܬܓܠܬ ܦܠܣܪ
P:1Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܒܡܬܢܝܢ : ܘܒܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ . ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܐܡܠܟ ܚܢܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܡܥܒܕ ܡܠܟܐ ܕܕܘܝܕ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ .   ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܘܡܝܬ ܢܚܫ
P:1Chr [AB] ܕܓܫܘܪ ܪܒܝܥܝܐ : ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ . ܚܡܝܫܝܐ : ܫܦܛܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܟܪܡܠܐ . ܬܠܝܬܝܐ : ܐܒܫܠܘܡ ܒܪ ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܣܒܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܡܢܐ ܚܫܝܒ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܡܠܠ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܥܡ ܕܘܝܕ . ܨܚ ܝ ܘܐܬܐ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ ܒܫܠܡܗ : ܘܠܡܒܪܟܘܬܗ : ܥܠ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ : ܚܣ ܠܝ . ܡܙܒܢ ܙܒܢ ܐܢܐ ܡܢܟ ܒܟܣܦܐ ܘܒܕܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܘܚܛܐ̈ ܠܩܘܪܒܢܐ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ : ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ