simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܐܒܝ : ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ
P:1Chr [AB] ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܘܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܩܕܡܝܐ̈
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ .
P:1Chr [AB] ܕܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܪܘܒܝܠ
P:1Chr [AB] ܕܬܪܥܐ̈ ܕܐܩܝܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܢܛܘܪܐ̈ : ܡܫܠܝܐ
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :
P:1Chr [AB] ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] : ܩܕܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܨܕܘܩ :
P:1Chr [AB] : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ
P:1Chr [AB] : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ
P:1Chr [AB] ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܕܓܒܝܗܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ :
P:1Chr [AB] ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ
P:1Chr [AB] ܝ ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ