simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas . . Xܟ . X ܡܢܝܫܒܐ ܗܘܢ ܕܗ̣⬩ ܢܝܩܪܝܝ̇X ܠܡXܟܘܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ܕܠܡܢ ⁴ܢܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗܘܢ
CaveTreas . X ܟܘXܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡ̣̇ܢ ܠܡܣܕܩ ܚܘܝܬ ܠܢ X ( X3 ) ܬܠܬ ܡܠܟܐ ܠܡܝ . Xܩ X XX ܝ ( XX ) ܗܝܕܝܢ X ܐܫܬܕܪX X ܠܛܝܒܪܝܘܣ X
CaveTreas . ²ܗܟܢܐ ³ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ⁴ ܠܗܘܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܛܟܣܐ ܘܢܡܘܣܐ ⁰ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܡܠܟܐ̈ ¹¹ ( 8 ) ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܝܠܕ
CaveTreas . ³ ܘܝܫܘܥ ⁴ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܪܒܟܗܢܐ̈ . ⁵ܘܥܙܪܐ ⁶ܡܟܬܒܢܐ⁷ ܡܠܟܐ . ܐܢܝܢܚ XXXX ( 6 ) ܘܐܡܠܟ ¹ܙܘܪܒܒܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ²ܐܝܟ
CaveTreas . ³ܡܛܬ̣ ܠܚܕ ⁴ܡ̣ܢ ܐܣܛܪܛܝܘẌ Xܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܡܠܟܐ ܬܗܘܐ ( 7 ) . ¹⁰ܘܟܕ ܐܦܣܘ ¹ܥܠܝܗ̇ ²ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܦܠܚܝ̈
CaveTreas . ܘܗ̇ܟܢܐ ܡ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐẌ ܐܝܟ XXܟܣܐ ⁶ܕܡܠܟܐ̈ . X X8 ) ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ
CaveTreas . ܡܛܠ ܕܐܬܝܠܕX ܠܢ ܒܐܪܥܢX ܡܠܟܐ̈ Xܘܒܢܝ̈ ܡܠܟܐẌ . ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪܘ ܕܗ̇ܢܘX ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐX ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ
CaveTreas . ⁹ Xܩ ܒܒܝܢ X --XܐܫܢܠX ݅ ܫXܝX XXX ܐܫܢܠܝX -- ܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܬܡܢܐ ⁷ ܫܢܝܢ̈ . X ܘܒܬܪ ܒܒܠܝܐ̈ ܥܒ̣ܕܘ ⁸ܠܗܘܢ Xܡܨܪܝܐ̈
CaveTreas X . X ܒܪܢܫܐ ( 1 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܚܝܪܡ X ܐܬܚܙܝ ܦܘܪܦܪܘܢ ܡܠܟܐ X ܕܐܠܗܐ ⁴ܝܬܒܢܐ X ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ . ( X ) ܘܩܛܠܗ ܢܘܒܟܕܢܨܪ
CaveTreas X . ܘܥܙ̇X ܣ̇Xܪܐ X ܡܟܬܒܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܢܒܝܐ̈ . X7 ) ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ Xܘܥܙ̇X ܣ̇ܦܪܐ X . ܘܝ̣Xܒ ܙܘܪܒܒܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ
CaveTreas X . ܫܕܪ ܒܬܪܗ X . ܘܟܕ ⁴ܚܙ̣ܝܗܝ ⁵ ܠܥܡܪܐ ܬܗܪ ⁶ܘܐܬܕܡܪ X X ܡܠܟܐ XX--XXܩܟܙ . XܝXܠXܝ XX6 ( 7 ) ܘܟܕ ܫܡܥ X ܚܝܪܡ
CaveTreas X ܫܐܘܠ X ²ܒܪ ܩܝܫ . ³ܩܐܡܠܟ ⁴ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ( ܡܠܟܐ ⁴ܐܢܘܢ ⁵ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ⁶ X ( X0 ) ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ
CaveTreas Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX . ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܫܬܝܢẌ ܘܬܡܢܐ̈̈ ܡܠܟܐ ¹ܐܪܥܘX ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ
CaveTreas ¹¹ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ . ¹²̈ ( 11 ) ܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ¹ܩܕܡܝܐ̈ X ܡܠܟܐ ⁸ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܝܬXܘ : ܐܪܡܝܐ . ⁹ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܫܢܐ ¹⁰ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܡܠܟܐ ⁵ܕܕܗܒܐ . ܟܕ ܡܫܘܝܢ̈ ⁶ܒܡܝܠܬܐ̈ ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹
CaveTreas ܒܠܚܘܕX . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܘܢܓܠܝܣẌ ܕܐܠܒܫܘܗܝ ܡܠܟܐ X5 ) ܐܠܐ ܠܐ²ܡܫܟܝܝ Xܐܚܪܢܐ ܐܢܫX ܕܢܠܒܫ ܐܢܘܢ . ⁴ܐܠܐ ܐܢ
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ² ܟܘܡܪܘܣ ³ܘܒ̣ܢܐ ⁴ܠܫܡܝܫܛܘ ⁵ܥܠ ܫܝܡ ⁶ܒܪܬܗ⁷ ܡܠܟܐ ²⁰ܒܫܪܒܬܐ̈ . ²¹ ( X8 ) ܘܒܫܢܬ̣ ¹ܡܐܐ ܕܐܒܪܗܡ ܗܘܐ
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ܟܘܡܪܘܣ X . ܘܒܢ̣ܐ X X ܠܫܡܫܝܛ . ⁴ܘܠܩܠܘܕܐ X ܡܠܟܐ ܐܡ̣ܪ . X ܐܠܐ ܠܐ X ܐXܟܬܒܘ X . . ( X8 ) ܘܒܫܢܝ̈ ¹ܐܒܪܗܡ ܗܘܐ