simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . ܘܡܪܐX ܘܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟ̇ܠܗܘ̇ܢX ܡܠܟܐ ܘܪܘܚܐ ܘܠܘ ܐܢܐ . Xܣܓܘܕ ܠܝܥܪܐ . XܢܓܒX ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ .
CaveTreas ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ X ܕܝܢ X ܐܬܥܩܒ̣ܘ ⁹ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ⁰ܗܪܘܕܣ . ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܬܡܬ̣ X ܘܛܒܥܗ̇ X ܗܪܘܕܣ ܘܫܕܪܗ ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X
CaveTreas ܘܐܣܝܐ ܘܟܘܡܪܐ . --Xܘܡܝܢ . XܐܐܝXܝ ܝܘܒXܐ ܕܩܒXܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܠܒܘܢܬܐX ܠܟܗܢܐ X . XXX X1ܘܗܠܝܢ ܒܕܩܘ X ܕܐܝܬܘܗܝ X
CaveTreas ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܪܒܗX ܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬ̣ܘ ⁶ܠܘܬܗ XX ܕܪܡܠܟ X
CaveTreas . X ܟܘXܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡ̣̇ܢ ܠܡܣܕܩ ܚܘܝܬ ܠܢ X ( X3 ) ܬܠܬ ܡܠܟܐ ܠܡܝ . Xܩ X XX ܝ ( XX ) ܗܝܕܝܢ X ܐܫܬܕܪX X ܠܛܝܒܪܝܘܣ X
CaveTreas ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܘܒܪܥ ⁹ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡX⁰ ܘܒ̣̇ܪܫ ܆ ܥ X
CaveTreas ܕܨܘܪX . ܘܥܠ̣ ܠܡܨܪܝܢ . ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ X ܘܥܩ̣ܪX ܠܨܘܪ ܘܐܘܩܕܗ̇ ܒܢܘ̇X . ܘܩܛܠܗ X Xܠܚܝܪܡ
CaveTreas . ⁹ Xܩ ܒܒܝܢ X --XܐܫܢܠX ݅ ܫXܝX XXX ܐܫܢܠܝX -- ܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܬܡܢܐ ⁷ ܫܢܝܢ̈ . X ܘܒܬܪ ܒܒܠܝܐ̈ ܥܒ̣ܕܘ ⁸ܠܗܘܢ Xܡܨܪܝܐ̈
CaveTreas ܕܡܕܒܪܐXX . ܠܘܢܗ X X --X ܕܢ -- ܕܐܪܥܐ X ܕܝܡܡܗ X ܕܥܡܐ̈ X ܡܠܟܐ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܕܕܪܡܣܘܩ . X⁹ܘܒܛܘ̇XX
CaveTreas . ³ ܘܝܫܘܥ ⁴ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܪܒܟܗܢܐ̈ . ⁵ܘܥܙܪܐ ⁶ܡܟܬܒܢܐ⁷ ܡܠܟܐ . ܐܢܝܢܚ XXXX ( 6 ) ܘܐܡܠܟ ¹ܙܘܪܒܒܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ²ܐܝܟ
CaveTreas ܒܫܒܐ ܘܒܐܘܦܝܪX ܒܚܩܝܠܐ ( 3 ) ⁴ܒܫܒܐ ²ܫܒܬܝܢ X X ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ X ( 2 ) ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܪܥܘ . ²ܐܡܠܟ
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas ܠܚܘܠ . ܗܘ̇ ܕܒܢܗ̇ ܠܚܘܠX . ( 6 ) ܘܡܝܬ ܐܪܥܘ ܒܪ X ܡܬܝܢ̈ X ܡܠܟܐ ܗܘ̇X ܕܕܗܒܐ⁹ܐܢܝܢ̈ . ( X ) ܘܒܢܝ̈ ܚܘܝܠܐ ܐܡܠܟ̣ܘ ¹ܠܗܘܢ
CaveTreas ¹¹ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ . ¹²̈ ( 11 ) ܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ¹ܩܕܡܝܐ̈ X ܡܠܟܐ ⁸ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܝܬXܘ : ܐܪܡܝܐ . ⁹ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܫܢܐ ¹⁰ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . X ( 19 ) ܘܬܡܢ ܐܘܬܒܗ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܠܟܐ ܘܐXXܣܝܡX ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ( X8 ) ܘܬܡܢ ܐXܥܒܕ
CaveTreas ܕܓܕܪ . ܘܐܡܪܦܠ ⁵ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܕ̇ ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܕ̇ ܡܠܟܐ . ܘܐܬ̣ܟܢܫܘ ܘܐܬ̣ܘX ²ܗܠܝܢ ܡܠܟܐX . ¹̈ ܐܒܝܡܠܟX
CaveTreas Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX . ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܫܬܝܢẌ ܘܬܡܢܐ̈̈ ܡܠܟܐ ¹ܐܪܥܘX ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ
CaveTreas X . ܘܥܙ̇X ܣ̇Xܪܐ X ܡܟܬܒܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܢܒܝܐ̈ . X7 ) ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ Xܘܥܙ̇X ܣ̇ܦܪܐ X . ܘܝ̣Xܒ ܙܘܪܒܒܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ
CaveTreas ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ . XXXX X ܘܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܛܥ̣ܘ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢX ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐẌ ܘܡܬܩܪܐX ܐܪܡܝܐ . ܘܗ̣ܩ⁶ ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas ܘܓܢܒܪܐ . ܘܠܝ ¹ܣ̇ܓܕܐܢXX . ( X0 ) ܘܐܡ̣ܪXܠܗ ܢܡܪܘܕ ܡܠܟܐ ܠܝܘܢܝܛܘܢX . ( 9 ) ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܘܢܝܛܘܢ . ܐܢX ܐܝܬܝܟ