simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܠܡܐܬܐ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ . ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܝܠܐ̈ . ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ
P:Sam [AB] . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܝܡܐ ܠܗ
ActsGregPirang . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ¹⁶ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ
CaveTreas . ²ܗܟܢܐ ³ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ⁴ ܠܗܘܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܛܟܣܐ ܘܢܡܘܣܐ ⁰ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܡܠܟܐ̈ ¹¹ ( 8 ) ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܝܠܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܐܠܗܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܠܐ ܕܓܠܬ ܡܪܝ ‏‎‎‏
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
CaveTreas . ܘܗ̇ܟܢܐ ܡ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐẌ ܐܝܟ XXܟܣܐ ⁶ܕܡܠܟܐ̈ . X X8 ) ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ
P:Sam [AB] . ܘܚܫܒܬܝܗܝ ܠܥܒܕܟ ܡܢ ܐܟܠܝ̈ ܦܬܘܪܟ . ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ : ܠܟ ܡܪܝ
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܣܓܝܐܐX ¹ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ
P:Dan [AB] . ܘܩܪܐ ܠܟܘܡܪܘܗܝ̈ ܕܒܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܟܠ ܘܠܐ ܐܫܬܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ
P:2Macc [AB] . ܠܗܘ ܕܟܕ ܣܠܩ ܗܘܝܬ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ : ܙܒܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܣܟܝܢ ܕܡܢܐ ܢܓܕܫ . ܐܘܕܥܬ ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܛܒ ܡܢ ܢܚܬܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ : ܫܘܦܪܐ ܘܙܝܘܐ ܐܠܒܫܬܗ̇ ܀ ܡܠܟܐ ܕܢܟܝܠܐ ܀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܒܫܬ̥ ܗܘܬ : ܐܣܬܝܪ ܘܥܠܬ̥ ܨܝܕ
P:Sam [AB] : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Dan [AB] : ܐܝܬܘ ܐܢܘܢ ܠܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܩܪܨܘܗܝ̈ ܕܕܢܝܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܘܡܕܡ ܚܒܠܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܒܗ : ܡܛܠ ܕܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܐܠܗܗ . ܘܐܡܪ