simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ :
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ :
P:3Macc [AB] ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܒܬܪܗ . ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ
P:Josh [AB] ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ :
P:Esd [AB] ܕܒܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܡܫܠܛ
P:Josh [AB] ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܪܡܐ :
P:Josh [AB] ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ :
P:Josh [AB] ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
P:Josh [AB] ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ :
P:Josh [AB] ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ
P:Josh [AB] ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
P:Josh [AB] ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ :
P:Josh [AB] ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ :
P:3Macc [AB] ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ
P:Josh [AB] ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ :
P:Josh [AB] ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܩܪ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ ܕܕܐܢ ܒܩܘܫܬܐ :
P:4Macc [AB] ܗܘܘ . ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ
P:3Macc [AB] ܗܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ :