simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܘܘ ܩܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܫܬܟܚ
P:Neh [AB] ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܝܬ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:Kings [AB] ܫܒܬܐ ܒܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܬܘܠܬܐ
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
P:Kings [AB] ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ
P:Sam [AB] : ܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ .  
JacSer:memAscenLord ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܟܠܬ ܡܠܟܐ 320 ܕܠܐ ܬܟܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
IsaacAnt:memHom ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܚܙܐ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܙܐ ܡܠܟܐ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܝܢ