simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܒܬܪܗ . ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ
P:3Macc [AB] ܗܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ :
P:Cor [AB] ܐܚܝܕ ܐܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ
P:Esd [AB] ܗܘܐ ܟܘܪܫ . ܡܠܟܐ ܟܘܪܫ ܦܩܕ ܕܒܝܬܐ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܟܠܐ . ܡܠܟܐ ܐܢ ܫܠܚ ܥܪܛܠ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܦܩ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ
P:Kings [AB] ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ : ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ
P:2Chr [AB] ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܡܛܠ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܢܥܘܠ : ܡܠܟܐ ܘܢܚܙܐ ܠܣܡܝܟܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܬܨܠܚ . [XX]ܘܢܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܐܝܟ
CaveTreas ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X ܡܠܟܐ ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ ܡܠܟܐ XXXX -- XX
CaveTreas ܕܐܪܥܘ . ²ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܒܫܒܐ ܘܒܐܘܦܝܪX ܒܚܩܝܠܐ
Chron1234 ܦܪܥܘܢ ܝ · ܡܠܟܐ ܘܛܥܢܗ ܥܠ ܒܘܪܟܘܗܝ̈
Chron1234 ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ