simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܗܦܟ ܐܢܐ ܡܐܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܢ . ܨܚ ܝܓ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ : ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] . ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܥܐ : ܘܢܘܪܐ ܣܝܡܝܢ ܡܠܟܐ ܝܗܘܕܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ
P:Jer [AB] : ܕܠܐ ܢܗܦܟܢܝ ܠܒܝܬ ܝܘܢܬܢ ܣܦܪܐ ܕܠܐ ܐܡܘܬ ܬܡܢ . ܘܐܬܘ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܒܥܐ ܒܥܝܬ ܡܢ
P:Jer [AB] : ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ : ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ
P:Jer [AB] : ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܡܪܝ ܒܝܫ ܥܒܕܘ ܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܡܠܟܐ : ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܢܝܡܝܢ . ܘܢܦܩ ܥܒܕܡܠܟ ܡܢ ܒܝܬ
P:Jer [AB] : ܘܠܫܪܝܐ ܒܪ ܥܙܪܐܝܠ : ܘܠܫܠܡܝܐ ܒܪ ܥܒܕܐܝܠ : ܠܡܐܚܕ ܡܠܟܐ ܠܡܓܠܬܐ ܒܢܘܪܐ ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܢܘܢ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܝܪܚܡܐܝܠ ܒܪ
P:Jer [AB] : ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡܟ : ܘܢܐܬܘܢ ܠܘܬܟ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ : ܚܘܢ ܡܢܐ ܡܠ‍ܠܬ ܥܡ
P:Jer [AB] : ܘܢܣܒ ܡܢ ܬܡܢ ܒܠܝܐ̈ ܕܣܚܘܬܐ̈ : ܘܒܠܝܐ̈ ܕܪܘܩܥܐ̈ : ܘܫܒ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܥܡܗ : ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܒܝܬ
P:Jer [AB] : ܘܥܣܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܡܗ : ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ ܠܡܨܦܝܐ : ܡܠܟܐ ܒܪ ܢܬܢܝܐ : ܒܪ ܐܝܫܡܥܝܠ : ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈
P:Jer [AB] : ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ : ܘܢܣܒܗ̇ ܡܢ ܚܢܘܬܗ ܕܐܠܝܫܡܥ ܣܦܪܐ : ܘܩܪܗ̇ ܝܗܘܕܝ ܩܕܡ
P:Jer [AB] : ܘܫܬܩܘ ܠܗܘܢ ܡܢܗ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ . ܘܝܬܒ ܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܪܡܝܐ ܘܫܐܠܘܗܝ : ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܦܩܕܗ
P:Jer [AB] : ܘܬܦܠ ܒܥܘܬܝ ܩܕܡܝܟ : ܘܠܐ ܬܗܦܟܢܝ ܠܒܝܬ ܝܘܢܬܢ ܣܦܪܐ ܡܠܟܐ ܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܗܕܐ . ܗܫܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ
P:Jer [AB] : ܚܙܝܬ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܥܡܘܪܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܙܠܬ ܗܝ ܠܟܠ ܛܘܪ ܡܠܟܐ ܒܝܫܬܐ ܘܐܬܚܝܠܬܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] : ܟܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܫܒܩ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܠܓܒܪܐ̈ : ܘܠܢܫܐ̈ : ܘܠܛܠܝܐ̈ : ܘܠܒܝܬ
P:Jer [AB] : ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܒܥܐ ܒܥܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ : ܚܘܢ ܡܢܐ ܡܠ‍ܠܬ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܠܟ
P:Jer [AB] : ܠܦܫܚܘܪ ܒܪ ܡܠܟܝܐ : ܘܠܨܦܢܝܐ ܒܪ ܡܥܣܝܐ ܟܗܢܐ̈ : ܠܡܐܡܪ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܟܕ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܐܝܟܢܐ ܢܦܩ : ܘܐܡܪ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܬܫܬܠܡ . ܡܠܟܐ ܠܗ : ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܢܦܩ : ܘܐܡܪ
P:Jer [AB] ܒܒܝܬܐ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ ܘܐܣܩܗ : ܘܫܐܠܗ
P:Jer [AB] ܒܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܘܫܒܘܗܝ ܠܐܪܡܝܐ ܒܚܒܠܐ ܠܓܘܒܐ : ܡܠܟܐ ܡܕܡ . ܘܕܒܪܘܗܝ ܠܐܪܡܝܐ : ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܡܠܟܝܐ ܒܪ
P:Jer [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܗ ܠܓܘܒܐ ܗܘ ܡܠܝܗܝ ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܓܕܠܝܐ : ܗܘ ܗܘ ܕܥܒܕ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܒܥܫܐ