simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܪܘܡܐ ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ X ܐܪܥܢܝܐ : ܕܢܦܘܩ ܢ̣̇ܦܢܐ ܫܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘܛܒܐ ܕܒܪܝܫܝܬܢܐܩܝܡ ܠܓܢܣܢ ܡ̣ܢ ܡܦܘܠܬܗX ܢ ܀ ܚܝ̈ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܚܙܐdd- ܕܐܗܠܘ ܒܝܫܐX⁹ܢ̈ ܒܨܠܡ ܨܠܡܗ : ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܣܩܘܪܗ ܥܠ ܡܘܟܟܗ : ܘܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܕܬ ܡ̣ܢ ܚܘܒܠܗ . X
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܣܡ Xܗ ܪܡܙܐ ܬܓܐ ܒܪܝܫܗXXX . ܟܕܢܘ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܠܟܐ . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ : X0ܘܝܬܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ . ܛܥܢܬ ܡܪܝܡ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܒܓܘ ܡܠܟܐ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen XXXX -- XX ܪܝܝܢܐ X -- XX⁰ܡܠܐ̈ ܕ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܝܠ ܡܠܟܐ dd·X ܝܩܒX ܗܕܝܐܐ ⁸ܝܢ -- XX ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ ܢ̣̇ܟܬܒ ܢܦܫܗ ܒܐܬܪܗ ܒܟܣܦ ܪܝܫܐ . ܚܙܩ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . X ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ . ܡܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܦܣܩ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܫܝܢܐ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܝܕ ܩܛܠܝܗܘܢ̈ : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܛܒܐ ܕܡܠܟܐ ܘܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ : ܕܕܠܡܐ ܫܠܡܬ ܦܪܬܘܙܡܝܐ ܡܠܟܐ : ܘܢܕܘ ܛܒܝܥܐ̈ ܒܩܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܣܦܪܝ̈ ܪܘܚܐ . X ܫܡܥ ܐܦ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܒ̣̇ܕܩܘ ¹X⁶ܘܐܟܪܙܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ . ܬܠܬܐ ܩ̣̇ܪܒܘ ܬܠܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܗܝܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܐܡܗ ܕܥܒܕܐ : ܘܫܪܝ ܕܐܨ ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܐ ܠܘܩܒܠ ܡܪܗ . ܐܘ ܡܠܟܐ ⁸²ܥܘܒܐ ܥܩܪܐ ܒܩܠX ⁸ܦܬܓܡܝܗ̇̈ . X1ܫܠܡܐ ܝܗܒܬ ܒܝܪܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩܠ ܓܝܣܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܩܘܫܬܐ ܟܠܢܝ ܡ̣ܢ ܡܪܕܝܬܝ . ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܪܕܝܢ ܝ⁸ܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܐ ܚܙܩܬ ܕܐܦܘܩ ܒܠܘܝܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܫܐܠܘ ܠܥܘܪܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܕܢܟ̣̇ܚܕ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܪܠܐ̈ : ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܫܡܥ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢܚ ܒܝܗܘܕ : ܘܫܪܝܘ ܐܢܫܐ̈ ܠܡܟܬܒ ܒܫܡܗ ܡܠܟܐ ܠܥܠܬ ܚܝܐ̈ : ܘܐܟܬܒ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܛܪ ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܒܪ ܓܢܣܢ ܗ̣ܘ ܕܥܡܕ X ¹⁵ܘܩܢܐ ܫܡܐ ܕܒܪܘܬܐ : ܘܠܗ ܐܬܝܗܒܬ ܡܠܟܐ ܘܪܘܚܐ ܢ̇ܚܬ : X ܣܗܕܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܪܡܝܘ ¹⁵¹ܐܝܕܐ ܒܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈· ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܝܠܝܕ ⁶ܢ ܒܝܗܘܕ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . ܟܘܟܒ ܢܘܗܪܐ ܓܠܐ ܘܒ̣̇ܕܩ ܡܠܟܐ X -- X ܟܣܝܐ XXX -- X ܢܝܬܘ X -- XX⁰ܟܝܢܐ X -- ⁰⁰ ܕܐܝܟܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܘܟܢܘܬܟ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܦܢܝ ܡܠܟܐ ܠܗ . X⁰ X ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ : ܦܝܠܛܘܣ ܟܕ ܕܐܢ ܠܗ : ܕܐܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܢܥܡܪ . ܡܠܟܐX-- ܩܘܟܕܫܡܥX--X . ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܢܘܣܐ ܘܥܡܪ ܒܗ : ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܝܢ ܚܣܡܐ : ܕܒܗܝܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ ܡܠܟܐ : ܐܠܦ ܡܠܟܐ ܐܦ ܒܘܝܢܐ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܘܚ̣̇ܟܡ ܐܢܘܢ ܢܟܠܐ ܕܚܫܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝXܢ . X ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܣܓܘܕ ܫܐܠ : ܘܠܛܫ ܣܝܦܐ ܡܠܟܐ ܒܐܣܟܝܡ ܚܘܒܐ : ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܚܙܘXXܢ ܒܘܕܩܐ ܕܟܘܟܒ