simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ ܡܠܟܐ . ܕܢܓܝܪܐ
P:Dan [AB] ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܠܟܐ . ܗܘܝܢ
P:Sam [AB] ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:3Macc [AB] ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܕܡܟ
P:Dan [AB] ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܟܪܘܙܐ
P:Sam [AB] ܥܒܕܟ ܝܩܪܬܐ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܠܡܚܣܢ
IšoMerv:ComOT ܢܒܝܐ ܐ̇ܡܪ ܘܠܘ ܡܠܟܐ . [32]ܗ̇ܝ ܕܐܝܠܠ
JacSer:turgFestHom ܘܣܓܕܬܐ ܘܫܠܡܐ ³ܘܫܡ ܡܠܟܐ . XXXXXX X
P:Acts [AB] ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
P:Sam [AB] ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ
P:1Macc [AB] ܘܪܕܦܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ ܛܪܝܦܘܢ
ActsMarBenh&Sar . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
FindCross-JudKyr ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܫܕܪ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܕܡܣܟܢܐ ܡܢ ܕܒܪ ܡܠܟܐ . ‏ ‏ܒܗܕܐ
P:2Chr [AB] ܘܒܒܝܬܗ ܕܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܬܐܡܪܘܢ
IsaacAnt:memHom ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ : . .
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ : ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ