simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] . ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܣܓܝ ܚܟܝܡ . ܘܕܟܪܝܐ ܪܘܚܗ ܛܒ ܣܟܠ . ܕܡܦܝܓ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ . ܒܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܗܕܝܪ ܡܠܟܐ . ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ
P:Dan [AB] . ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܟܘܡܪܘܗܝ̈ ܕܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܓܕܦ ܥܠ ܒܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܠܟܐ . ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܢ ܕܝܢ ܥܒܕܢܝ ܕܝܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܠܘܬܝ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܬܪܝܨܢ̈ : ܘܫܡܘܥܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] . ܘܕܡܟ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ . ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܪܚܡܢܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ
P:Dan [AB] . ܘܟܪܘܙܐ ܩܪܐ ܒܚܝܠ : ܘܐܡܪ : ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Sam [AB] . ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܥܒܪ ܥܒܕܟ ܝܘܪܕܢܢ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܢܦܪܥܢܝ ܡܠܟܐ ܘܡܫܒܚܢܝܬܐ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܥܒܕܟ ܝܩܪܬܐ ܠܡܪܝ
IšoMerv:ComOT . [32]ܗ̇ܝ ܕܐܝܠܠ ܝܘܫܦܛ . ܗܢܘ . ܠܐܠܗܐ ³ܥܠ ܕܙܕܝܩܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܐX ܗ̇ܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܕܫܪܟܐ . ² ܢܒܝܐ ܐ̇ܡܪ ܘܠܘ
JacSer:turgFestHom . XXXXXX X ܟܕX ܒܪܝܟܝܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ Xܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ X 8 ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܟܠܡܝܣ X ܘܟܠܝܠܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܫܠܡܐ ³ܘܫܡ
P:Acts [AB] . ܘܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ . ܕܐܫܟܚܬ ܠܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܝܫܝ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܪܒܥܝܢ . ܘܢܣܒܗ . ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܕܘܝܕ
P:Sam [AB] . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܘܐܬܐ ܛܪܝܦܘܢ ܟܕ ܥܪܩ ܠܕܘܪܐ ܕܥܠ ܣܦܪܝ̈ ܝܡܐ . ܚܙܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܛܪܝܦܘܢ : ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫܐ ܙܥܘܪܐ̈ . ܘܪܕܦܗ ܐܢܛܝܟܘܣ
ActsMarBenh&Sar . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܣܓܝܐܐX ¹ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
FindCross-JudKyr . ܫܕܪ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܩ̇ܪܒܢ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܒܗܕܐ ܗܘ ܡܫܟܚ ܕܡܬܝܬܪ : ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ( ܒܪ ܕܪܓܗ ܀ ‏ ܡܠܟܐ ܡܢ ܚܒܪܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܪܒ ܠܗ ܚܘܒܐ : ܕܡܣܟܢܐ ܡܢ ܕܒܪ
P:2Chr [AB] : ܘܬܐܡܪܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܐܘܗܝ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܟܠܐܘܗܝ ܒܝܬ ܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܒܒܝܬܗ ܕܝܘܐܫ ܒܪ
IsaacAnt:memHom : . . . ܘܠܐܝܩܪܐ ܕܫܪܝܪܘܬܗܘܢ . ܡܠܠ ܗܘܐ ܢܨܚܢܝܗܘܢ̈ : ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ ܘܗܘܝܘ ܫܘܐ ܠܟܝ ܀ ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ
P:TweProph [AB] : ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܕ ܚܓܝ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܟܬܒܐ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ
P:Ps [AB] : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܪܓܬܐ ܕܠܒܗ ܝܗܒܬ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ