simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
Eph:memHom ܘܠܒܫ ܣܩܐ ܘܐܘܟܡܘ ܣܕܪܘܗܝ̈ ܐܟܘܬܗ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܓܐܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . XXܝXX--³ܫܡܥܝܢX--²ܗܘ̈ XܢܝX¹ XX 8ܪܗܛ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܩܠܐ ܡܦܠܚ . ܕܪܚܡ ܟܣܦܐ : ܠܐ ܢܣܒܥ ܟܣܦܐ . ܘܕܪܚܡ ܡܡܘܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܡܐ ܢܛܪ . ܘܪܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܝܘܪܬܢܐ ܕܐܪܥܐ ܒܟܠ ܗܘ :
P:2Chr [AB] ܕܩܫܝܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ . ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܕܛܠܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܐ̈ ܩܫܝܬܐ̈ . ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܪܚܒܥܡ :
SevAnt:LuqJul ܡܠܦ : ܗܠܝܢ ⁶ܕܢܗܘܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝ̣ܟ ܕܟܬ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡ : ܒܟܠ ܕܒܡܐܡܪܐ : ܦܪܘܣܦܘܢܛܝܩܘܢ : ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ :
Eph:memHom ܓܙܗ ܪܒܐ ܘܩ̇ܪܒ ܠܗ ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܐܫܬܒܚ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܪܝܫܢܐ̈ ܚܘܕܝܗܘܢ̈ ⁵ܩܡܪܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܬܟܝܗܘܢ̈ X50ܦܬܚ
BarEbr:Ethic ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ . ܥܠ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ ܒܡܘܟܟܗ ³³⁸ܪܟܒ . ܡܠܟܐ ) ܠܡܣܒܪܢܐ ܐܡܪܬ . ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܩܢܘܢ ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ
JacSer:turgFestHom . XXXXXX X ܟܕX ܒܪܝܟܝܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ Xܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ X 8 ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܟܠܡܝܣ X ܘܟܠܝܠܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܫܠܡܐ ³ܘܫܡ
Chron1234 ܘܛܥܢܗ ܥܠ ܒܘܪܟܘܗܝ̈ ܠܐܝܩܪܐ ܕܒܪܬܗ ܂ ܘܐܦܩ ܬܐܓܐ ܡܠܟܐ ܘܪܒܝܬܗ ܘܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܩܠܗ ܦܪܥܘܢ ܝ ·
Chron1234 ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ ܚܕܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢܕܪܫ ܘܠܫܘܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܃ ܕܝܝX ܢܗܪܐ ܕܐ̇ܨ ܕܘܨܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܐ̇ܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀
EliaNis:Chron ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܠܐܢܒܪ ܂ ܘܫܪܝ ܒܒܝܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܡܕ ܒܪ ܝܢܝܐ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
MartStPhokSinop ܘܐܟܢ ܐܥܒܪܗ ܒܪܗܛܐ ܠܗܢܐ ܝܡܐ ܕܐܝܬ ܩܕܡܝ . 51 . ܛܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ
Chron1234 ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ ܂ ܘܡܛܠ ܡܐ ܕܚܫ̣ܬ̇ ܡܪܥܝܬܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܡܠܟܐ ܡܪܗ ܕܨܒܘܬܐ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܂ ܕܗܢܐ ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇
IsaacAnt:memHom ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܠ : ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢ ܨܘܪܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܟܬܒ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܠܟ . ܫܩܦ ܠܡ ܠܟܐܦܐ ܝܠܘܕܝܗ̇̈ ܕܒܒܠ ܟܕ ܛܠܝܢ . ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܬܚܝܬ ܥܩܒܟ ܬܣܝܡܝܘܗܝ . ‏ ‏ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܐܦ ܪܘܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܐܦ ܗܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ .   ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܗܘܫܥ ܒܪ ܐܠܐ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ