simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ ܡܠܟܐ . ܕܢܓܝܪܐ
ActsMarBenh&Sar . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
FindCross-JudKyr ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܫܕܪ ܒܬܪ
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ : ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ·X X ܂
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗX ܂
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ
Chron1234 ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܟܕ ܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܕܡܪ ܒܢܟܦܘܬܗܘܢ
P:Matt [AB] . ܘܢܣܒܘ ܡܠܟܐ ܆ ܘܙܒܢܘ ܒܗ
P:Acts [AB] ܕܢܒܐܫ ܠܗܘܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܇ ܗܘ ܕܡܬܟܢܐ
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
JacSer:memJephDaught ܒܩܐܪܣܐ ܕܡܛܝܗܝ ܠܡܪܗ ܡܠܟܐ ܐܓܪ ܗܘܐ ܒܕܒܚܐ