simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܟܬܘܒ ܠܝ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
JacSer:memAscenLord ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܟܠܬ ܡܠܟܐ 320 ܕܠܐ ܬܟܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
P:Kings [AB] : ܘܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܐܡܝܢ :
IsaacAnt:memHom ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܚܙܐ
P:Kings [AB] ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܝܡܝܬ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܙܐ ܡܠܟܐ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܝܢ
P:2Macc [AB] ܠܗ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ