simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:Rom [AB] ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܢܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܟܗܢܐ̈ XX ܠܘܬ ܡܠܟܐ . Xܘܐܥܝܪ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:epPatricius ⁸⁴ܕܪܡ̣ܐ ܒܗ̇X ⁸ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ̇ XXX
MartStPhokSinop ܛܪܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܡܗ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܐܦ|ܡܕܡ
P:Matt [AB] ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܕܘܝܕ ܐܘܠܕ
SevAnt:LuqJul . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ
Basil:SyrHex ܠܒܪܗ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܡܠܟܐ . ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ
Eph:memHom ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܠܒܗ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ
BarṢal:LuqArabs : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܐܩܠܝܣ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܡܒܕܩܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ
Eph:Adden ܘܐܫܩܠ ܕܢܚܘܬ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X5ܘܠܐܕܢܐ ܬܪܨ ܗܘܐ
Eph:madVirg ܥܠ ܩܠܐ ܕܟܠܬ ܡܠܟܐ 1ܦܓܪܐ ܫܠܘܚܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ
Eph:madChurch ܫܩܠܘܟ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ 3 ⁰ܘܕܒܟܢܪܐ ]ܬܘܒ
P:2Macc [AB] ܠܐܪܤܛܘܒܘܠܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
LiberGrad ܕܢܩܢܐ ܢܟܣܐ̈ ܘܢܗܘܐ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܕܗܒܐ
AnṭTagr:FifBookRhet X⁰⁸ܒܗܢܝܢ ܡ̇ܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܗ̇ܝ ܦܠܚܐ
SynOr ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ : ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܝ