simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:4Macc [AB] ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ ܨܗܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܛܒ ܫܟܝܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܡܥܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܫܪܝܐ ܗܘܬ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܫܡܝܬܐ ܥܢܝܢ ܗܘܘ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ .
IsaacAnt:memHom ܒܫܠܝܐ ܡܬܝܩܪ : ܘܗܐ ܒܓܘ ܕܝܪܟ ܡܠܟܘܬܟ ܀ ܪܚܡ ܗܘܐ ܫܠܝܐ ܡܠܟܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܀ ܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܐ ܫܠܝܐ ܗܘ : ܘܗܐ ܐܝܩܪܟ ܒܢܝܚܟ .
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀ ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ . 21ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܀ 17 , 4ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ . ܦܝܫܝܢܢ 19ܠܢ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܗܢܐ ܚܕ ܥܕܢܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܣܓܘܕ ܘܡܦܨܐ ܡܠܟܐ ܒܬܬ ܕܦܩܚܐ ܗܝ ܒܥܠܕܒܒܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܚܡܘܬܟ‏ ‏ 39
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܥ ܫܡܥܘܢ ܕܪܚܡܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܥܡܟ ܘܡܛܠ ܗܝ ܐܓܪܬ ܡܠܟܐ ܛܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܣܓܕ ܠܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܩܛܠܐ‏ ‏ 40
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܫܡܥܘܢ ܕܚܟܡܬܐ ܕܬܩܝܡ ܨܒܝܢܟ ܘܢܬܚܪܒܘܢ ܡܠܟܐ ‏‎ ‎‏ܐܠܗܐ ܡܬܩܛܠ ܕܠܗ ܡܠܝܟܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ‏ ‏ 47
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܪܡܐ :
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen XXXX -- XX ܪܝܝܢܐ X -- XX⁰ܡܠܐ̈ ܕ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܝܠ ܡܠܟܐ dd·X ܝܩܒX ܗܕܝܐܐ ⁸ܝܢ -- XX ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ
Chron1234 ܘܛܥܢܗ ܥܠ ܒܘܪܟܘܗܝ̈ ܠܐܝܩܪܐ ܕܒܪܬܗ ܂ ܘܐܦܩ ܬܐܓܐ ܡܠܟܐ ܘܪܒܝܬܗ ܘܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܩܠܗ ܦܪܥܘܢ ܝ ·
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
Chron1234 ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ ܚܕܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢܕܪܫ ܘܠܫܘܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܃ ܕܝܝX ܢܗܪܐ ܕܐ̇ܨ ܕܘܨܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܐ̇ܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܚܕܐ ܒܓܢܒܪܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܡܚܝܠܐ̈ . ‏ ‏ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ . ‏ ‏ ܐܣܛܪܛܝܐ ܕܐܪܥܢܐ̈ : ܒܗܠܝܢ ܢܝܫܐ̈ ܡܬܦܠܚܐ ܀
P:Jer [AB] ܡܢ ܣܟܘܠܬܢܐ̈ : ܐܫܬܩܠܬ ܚܟܡܬܗܘܢ . ܥܪܩܘ ܘܐܬܗܦܟܘ : ܡܠܟܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܠܝܬ ܬܘܒ ܚܟܡܬܐ ܒܬܝܡܢ : ܐܒܕ
EliaNis:Chron ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܠܐܢܒܪ ܂ ܘܫܪܝ ܒܒܝܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܡܕ ܒܪ ܝܢܝܐ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ