simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:Rom [AB] ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܢܘ
P:Sam [AB] ܘܢܚܬܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
P:Kings [AB] ܐܝܬܝܘ ܪܝܫܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ :
ActsMarMaʿIn ܘܩܛܠܗ ܘܥܛܦ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܫܡܥ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܩܢܝܢܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܢ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
P:Kings [AB] ܫܦܢ ܣܦܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܕܢܬܝܒ ܠܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ
P:2Macc [AB] ܠܗ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܠܛ ܥܠ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ . ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܦܢܝ ܫܐܘܠ