simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܡܠܟܐ . ܐܡܪ
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:Jer [AB] ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ . ܗܟܢܐ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܢܛܪܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܒܙܒܢܐ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:Kings [AB] ܘܩܪܝܗܝ ܫܦܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
P:Kings [AB] ܒܫܡܪܝܢ ܒܣܚܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܕܒܪ ܠܐܪܓܘܐܒ
P:Sam [AB] : ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܚܫܒܬܝܗܝ ܠܥܒܕܟ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
ActsMarBenh&Sar ܘܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܓܠܬ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
IsaacAnt:memHom ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܚܙܐ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܙܐ ܡܠܟܐ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܝܢ