simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقسم بحياة الملك ܀ </lemma><lemma> ܚܝ̈ܬܐ̈ قوابل ܙܟܪܝܐ ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܡܐ̈ ܫܡܐ ܗܘ ومعناه حياة عالية رفيعة طيّبة ܀ </lemma><lemma> ܚܝ̈
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟܬ ܡܠܟܐ ܒܨ راى مشورة . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀ </lemma><lemma>
BarBahl:SyrLex سوسن الملك ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شقايق النعمان سوسنة ܡܠܟܐ ܀ </lemma><lemma> ܫܘܫܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ سوسن البرّ ܀ </lemma><lemma> ܫܘܫܢܬ
BarBahl:SyrLex طريق الملك شوارع الطريق الاعظم السلطانيّة ܡܠܟܐ ܀ </lemma><lemma> ܐܘܪ̈ܚܐ̈ الفيوج المسافرون المجتازون ܀ </lemma><lemma> ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܪܓ ܒܠܘܛܝ̈ ܡܠܟܐ شاه بلّوط . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܀ </lemma><lemma> ܒܠܘܛܝ̈ܢܐ̈ ܒܨ ܥ ܙܦܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܗܘ ܩܝܪܐ القير ܀ </lemma><lemma> ܒ̇ܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܛܪܝܗܢ شهدانج ܀ </lemma><lemma> ܟܣܣܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ وعظ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܢܐ̈ ܩܪܘܠܝܘܢ البسّذ المرجان ܀ </lemma><lemma> ܟܣܢܝ̈
IsaacAnt:memHom ( ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܡܨܒܬ ܗܘ ܒܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ . ܡܐ ܕܥܠ ܠܗ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܓܪܢܢ ܒܗ̇ ܚܙܝܢܢ : ܬܗܪܐ ܪܘܚܬܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܀ ܟܕ ܩܝܛܘܢ
Eph:madVirg -- -- -- -- ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܏ܘܠ܏ܐ ܣ܏ܦ̣ܩ܏ܘ ܏]ܐ܏ܠܒ܏ܫܘ ܡܠܟܐ ܒܩܢܝܢܘܗܝ²̈[ 7ܩܛܠܘܗܝ ]ܣܦܪܐ̈ ²[ܠܗ̇ܘ ܒܪ
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ </page><page> X55ܠܒܐ
Eph:memHom --ܠܡܘܫܐܢܒܝܐX--⁵ܗܘܘ . XXܝX --⁴ܩܕܡX . --³ܦܢܝܢX . ܡܠܟܐ ܕܗܢ ܓܒܪܐX ܒܣܘܪܗܒܐ ܓܝܪ ¹0ܠܐ ܡܨܝܢܢ ¹¹ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ ܐܘ
P:Ecclus [AB] . ܐܪܝܡܘ ܩܠܟܘܢ : ܘܫܒܚܘ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܘܕܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܝܟ ܪܝܚܐ ܕܠܒܢܢ ܒܐܪܙܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܥܩܪܐ ܕܫܘܫܢܬ
P:2Macc [AB] . ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ ܠܘܣܝܘܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܡܩܒܝ ܠܠܘܣܝܘܣ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܫܒܩ ܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܐܠܩܝܡܘܣ ܕܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܩ ܠܘܬܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܘܐܬܐ ܒܝܟܪܝܘܣ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܢܦܘܫ . ܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝ : ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܐ ܠܟܝ : ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܬ : ܘܐܡܪܬ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܐܝܕܗ ܕܝܘܐܒ ܐܝܬ ܥܡܟܝ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܬܛܫܝܢ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܐܡܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܠܟܐ ܦܠܚܘܗܝ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܘܫܝ : ܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܕܪܚܡܟ : ܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܚܝܝ ܡܠܟܐ : ܚܝܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܫܪܝܪ ܗܘ ܛܠܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܡܥܨ ܡܠܟܐ ܐܠܗܟ : ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫܐ ܕܐܘܫܒܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܟܕܘ ܐܡܪܬ ܡܠܝܟ̈ : ܐܡܪܬ ܕܒܝܢܝܟ̈ ܘܠܨܝܒܐ ܡܠܟܐ . ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܙܟܐ : ܘܐܦܠܐ ܕܐܡܠܠ ܩܕܡ ܡܪܝ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ : ܘܡܠܬ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ
P:Isa [AB] . ܒܡܢܘ ܐܬܡܠܟ : ܘܐܠܦܗ . ܘܣܟܠܗ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢܐ . ܘܐܠܦܗ ܡܠܟܐ ܒܡܣܐܬܐ . ܡܢܘ ܬܩܢ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܒܪܡܫܐ ܥܐܠܐ : ܘܒܨܦܪܐ ܗܦܟܐ ܠܒܝܬ ܢܫܐ̈ ܥܠ ܝܕ ܡܠܟܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗ̇ : ܠܡܥܠ ܥܡܗ̇ : ܡܢ ܒܝܬ ܢܫܐ̈ ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܒܪܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܝܘܐܫ ܟܕ ܐܡܠܟ .   ܒܫܢܬ ܫܒܥ ܠܝܗܘ ܡܠܟܐ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܩܪܝܬܐ ܫܠܝܬ . ܘܠܥܬܠܝܐ ܩܛܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܒܝܬ
P:Dan [AB] . ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ : ܚܠܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܕܢܝܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ
P:Esd [AB] . ܒܫܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܟܕ ܐܬܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܠܡܐܢܐ ܕܝܘܦܐ . ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܘܪܫ
P:ProvQohSong [AB] . ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܣܓܝ ܚܟܝܡ . ܘܕܟܪܝܐ ܪܘܚܗ ܛܒ ܣܟܠ . ܕܡܦܝܓ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ . ܒܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܗܕܝܪ ܡܠܟܐ . ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ
P:Ps [AB] . ܕܢܕܘܢ ܠܥܡܟ ܒܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܠܡܣܟܢܝܟ̈ ܒܕܝܢܐ .     ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ ܛܒܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܗܒ ܕܝܢܟ ܠܡܠܟܐ : ܘܙܕܝܩܘܬܟ ܠܒܪ
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:Dan [AB] . ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܟܘܡܪܘܗܝ̈ ܕܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܓܕܦ ܥܠ ܒܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܠܟܐ . ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܠܡܐܬܐ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Sam [AB] . ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܘܝܗܒ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܘܡܛܪܐ ܡܠܟܐ ܘܡܛܪܐ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܕܒܝܫܬܟܘܢ ܪܒܐ ܗܝ : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ
P:Jer [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܗܦܟ ܐܢܐ ܡܐܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܢ . ܨܚ ܝܓ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ : ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܨܕܩܝܐ
P:Dan [AB] . ܘܐܚܕ ܐܢܘܢ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ ܥܩܒܬܐ̈ ܕܓܒܪܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ
P:2Chr [AB] . ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܐܙܠ ܠܡܩܪܐ ܠܡܝܟܐ : ܡܠܠ ܥܡܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܡܠܟܐ ܓܠܥܕ : ܘܙܟܝܗ̇ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:2Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܒܪܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ : ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܗܘܢ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܢܨܪ : ܕܐܫܠܛܗ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܟܐܪܢ̈ ܡܢ ܕܛܠܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܫܢܟܘܢ : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܩܘܡܘ ܕܒܪܘ ܥܡܟܘܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܐܬܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ : ܒܪܟܝ ܗܘ ܡܝܬܐ : ܘܒܪܝ ܗܘ ܚܝܐ . ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܚܝ ܠܬܪܝܢ : ܘܗܒܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܝܘܫܦܛ : ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ : ܕܢܫܐܠ ܡܢܗ . ܡܠܟܐ : ܐܘ ܐܦܘܫ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܣܩ : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܠܦ ܕܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܝܐ : ܚܘܬ ܥܡܗ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗ . ܘܩܡ ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܢܦܪܩܟܝ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܦܪܩܟܝ : ܡܢ ܐܕܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܒܓܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܐ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܥܡܐ : ܕܫܐܠܘ ܡܢܗ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܬܒ ܒܣܦܪܐ ܘܣܡ ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ ܒܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܝܒܒܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܬܘܢ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܐܝܟܢܐ ܐܙܠ : ܘܢܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܢܩܛܠܢܝ . ܡܠܟܐ ܐܫܕܪܟ ܠܘܬ ܐܝܫܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܠܝ ܒܒܢܘܗܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܫܡܥ ܢܐ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܢܟܚ : ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܩܠܟ ܗܘ ܗܢܐ : ܒܪܝ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܢ ܕܝܢ ܥܒܕܢܝ ܕܝܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܠܘܬܝ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܬܪܝܨܢ̈ : ܘܫܡܘܥܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ ܐܢܬ ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܥܒܕܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܥܒܪܝܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܢܦܠ ܐܪܢ ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܐܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܟܐ : ܘܕܐܘܪܒܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܥܒܕܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܩܛܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܩܛܝܠܐ̈ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܡܠܟܐ ܠܡܝܟܐ : ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܬܦܠܚܘܢܗ : ܘܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ
P:Kings [AB] . ܘܐܦܩܘ ܠܒܪܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܣܡܘ ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܠܤܛܪܗ ܕܒܝܬܐ ܡܢ ܣܡܠܐ . ܘܐܬܟܪܟܘ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܝ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܓܬܢ ܘܬܪܫ ܬܪܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܥܠܘ ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܗܘܘ ܩܪܝܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܓܙܘܙܐ̈ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܒܒܥܠ ܚܨܘܪ ܕܥܡ ܐܦܪܝܡ : ܘܙܡܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܘܪܝܡ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܨܝܒܐ : ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܐ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܘ ܘܩܪܘ ܠܬܪܥܐ̈ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܚܘܝܘ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪܘ : ܡܠܟܐ ܕܢܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܢܡܛܝܢ ܚܛܗܐ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܐܙܠ ܘܢܚܘܐ ܒܒܝܬ
P:Neh [AB] . ܘܐܬܝܬ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܣܬܟܠܬ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕ ܐܠܝܫܒ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܟܘܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܘܙܝܢܗ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢ ܕܥܐܠ ܡܠܟܐ ܒܟܠ ܡܦܩܝ̈ ܫܒܬܐ . ܘܛܪܘ ܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܒܝܬ
P:Dan [AB] . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܪܒܘ ܓܒܪܐ̈ ܟܠܕܝܐ̈ : ܘܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܫܢܐ̈ : ܘܣܓܕܝܢ ܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] . ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܐܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܫܩܠܝܢ ܠܗܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܪܗܛܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܒܥܘ ܥܠܝܡܬܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܟܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ
P:1Macc [AB] . ܘܕܚܠ ܕܠܡܐ ܠܐ ܢܫܒܩܝܘܗܝ ܝܘܢܬܢ : ܐܘ ܕܠܡܐ ܢܩܪܒ ܥܡܗ . ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܐܣܝܐ : ܘܢܩܛܘܪ ܬܓܐ : ܘܢܘܫܛ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:3Macc [AB] . ܘܕܡܟ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ . ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܪܚܡܢܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ
P:2Chr [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܝܘܪܒܥܡ ܘܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܬܘ ܘܐܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܠܫܟܝܡ : ܡܛܠ ܕܠܫܟܝܡ ܐܙܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܡܩܡܘܬܗ
P:2Chr [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܣܦܪܐ ܝܗܒ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ ܡܠܟܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܆ ܩܝܡܝܢ ܚܬܡܐ̈ ܆ ܕܢܝܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ : ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ : ܘܠܡܪܒܝܘ ܐܢܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܠܬ : ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ ܒܟܠ ܫܥܬܐ ܕܚܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܠܡܘܪܕܟܝ ܡܠܟܐ ܐܣܬܝܪ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ . ܘܐܦ ܡܚܪ ܡܙܡܢ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܥܡ
P:Sam [AB] . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܣܐܒܬ ܘܩܫܬ : ܘܒܢܝ̈ ܗܐ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܫܡܥܬ ܒܩܠܟܘܢ ܟܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ : ܘܐܡܠܟܬ ܥܠܝܟܘܢ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ . ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܝܠܐ̈ . ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ
P:Sam [AB] . ܘܝܘܐܒ ܥܠ ܟܠܗ ܗܘܐ ܚܝܠܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܐ : ܘܐܙܠܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܗܦܟ ܝܘܐܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܘܟܕ ܬܘܒ ܨܒܘ ܕܢܐܬܘܢ ܡܢ ܗܠܣ ܕܢܥܛܘܢ ܘܢܓܡܪܘܢ ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܓܒܝܬܐ̈ . ܘܟܕ ܢܣܒ ܐܢܝܢ ܡܢܗ : ܝܗܒ ܐܢܝܢ ܠܐܘܡܢܝܘܣ
P:Kings [AB] . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ : ܨܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܣܦܪܐ ܝܗܒ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ . ܘܩܪܝܗܝ ܫܦܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܘܡܝܫܐܝܠ : ܘܥܙܪܝܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܟܪܘܙܐ ܩܪܐ ܒܚܝܠ : ܘܐܡܪ : ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Esd [AB] . ܘܠܡܐܢܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ : ܡܠܟܐ ܕܡܢܗ ܕܐܬܪܐ ܚܕܬܐ ܚܕ . ܘܕܢܦܩܬܐ ܬܬܝܗܒ . ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܟܘܪܫ
P:Sam [AB] . ܘܠܡܦܝܒܫܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܡܗ ܡܝܟܐ . ܘܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܦܝܒܫܬ ܐܟܠ ܗܘܐ ܠܚܡܐ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈
P:Kings [AB] . ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܠܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ . ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܠܥܒܕܝ̈
P:1Macc [AB] . ܘܡܝܩ ܘܒܙܚ ܒܗܘܢ ܘܫܛ ܐܢܘܢ . ܘܡܠܠ ܒܫܒܗܪܢܘܬܐ . ܘܝܡܐ ܡܠܟܐ : ܘܕܢܚܘܘܢܝܗܝ ܝܩܕܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈
P:1Macc [AB] . ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ . ܡܠܟܐ : ܕܢܝܬܐ ܐܢܘܢ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪܗ . ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ
P:Kings [AB] . ܘܡܠܐܟܐ ܕܐܙܠ ܠܡܩܪܐ ܠܡܝܟܐ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ : ܣܩ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ : ܘܙܟܐ ܐܢܬ : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈
P:Jer [AB] . ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܥܐ : ܘܢܘܪܐ ܣܝܡܝܢ ܡܠܟܐ ܝܗܘܕܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܓܢܬܐ ܕܒܝܬܘܢܐ : ܠܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ
P:Dan [AB] . ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟ : ܘܥܡ ܚܝܘܬ ܒܪܐ ܢܗܘܐ ܡܥܡܪܟ : ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ . ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܡܛܬ ܥܠ ܡܪܝ
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ : ܥܠ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܒܒܒܠ ܡܗܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܪܚܩ ܡܢܟ ܣܟܠܘܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܝ ܥܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Rom [AB] . ܘܡܢܘ ܩܕܡ ܝܗܒ ܠܗ ܆ ܘܟܢ ܢܣܒ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܢܗ ܁ ܘܟܠ ܒܗ ܂ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܪܥܝܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ
P:Sam [AB] . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܝܡܐ ܠܗ
P:Job [AB] . ܘܢܫܪܘܢ ܒܡܫܟܢܗ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܢܫ . ܬܬܒܕܪ ܥܠ ܐܬܪܗ ܡܠܟܐ . ܢܬܦܣܩ ܡܢ ܡܫܟܢܗ ܬܘܟܠܢܗ . ܘܢܣܪܗܒܘܢܗ ܒܘܠܗܝܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܥܒܕܘ ܡܥܒܪܢܐ̈ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܕܢܥܒܕܘܢ ܡܠܟܐ ܘܥܣܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡܗ ܥܒܪܘ : ܘܓܫܪܘ ܝܘܪܕܢܢ ܩܕܡ
P:2Chr [AB] . ܘܥܒܪ ܝܗܘܪܡ ܥܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܙܘܓܘܗܝ̈ ܥܡܗ . ܡܠܟܐ ܐܕܘܡܝܐ̈ : ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܥܒܪ ܝܘܪܡ ܠܨܥܝܪܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܪܟܒܐ̈ ܥܡܗ . ܘܩܡ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܪܕ ܐܕܘܡ ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ