simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقسم بحياة الملك ܀ ܚܝ̈ܬܐ̈ قوابل ܙܟܪܝܐ ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܡܐ̈ ܫܡܐ ܗܘ ومعناه حياة عالية رفيعة طيّبة ܀ ܚܝ̈
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ ܡܠܟܬ ܡܠܟܐ ܒܨ راى مشورة . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀
BarBahl:SyrLex سوسن الملك ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شقايق النعمان سوسنة ܡܠܟܐ ܀ ܫܘܫܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ سوسن البرّ ܀ ܫܘܫܢܬ
BarBahl:SyrLex طريق الملك شوارع الطريق الاعظم السلطانيّة ܡܠܟܐ ܀ ܐܘܪ̈ܚܐ̈ الفيوج المسافرون المجتازون ܀ ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܪܓ ܒܠܘܛܝ̈ ܡܠܟܐ شاه بلّوط . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܀ ܒܠܘܛܝ̈ܢܐ̈ ܒܨ ܥ ܙܦܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܗܘ ܩܝܪܐ القير ܀ ܒ̇ܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܛܪܝܗܢ شهدانج ܀ ܟܣܣܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ وعظ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܢܐ̈ ܩܪܘܠܝܘܢ البسّذ المرجان ܀ ܟܣܢܝ̈
IsaacAnt:memHom ( ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܡܨܒܬ ܗܘ ܒܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ . ܡܐ ܕܥܠ ܠܗ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܓܪܢܢ ܒܗ̇ ܚܙܝܢܢ : ܬܗܪܐ ܪܘܚܬܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܀ ܟܕ ܩܝܛܘܢ
Eph:madVirg -- -- -- -- ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܏ܘܠ܏ܐ ܣ܏ܦ̣ܩ܏ܘ ܏]ܐ܏ܠܒ܏ܫܘ ܡܠܟܐ ܒܩܢܝܢܘܗܝ²̈[ 7ܩܛܠܘܗܝ ]ܣܦܪܐ̈ ²[ܠܗ̇ܘ ܒܪ
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
Eph:memHom --ܠܡܘܫܐܢܒܝܐX--⁵ܗܘܘ . XXܝX --⁴ܩܕܡX . --³ܦܢܝܢX . ܡܠܟܐ ܕܗܢ ܓܒܪܐX ܒܣܘܪܗܒܐ ܓܝܪ ¹0ܠܐ ܡܨܝܢܢ ¹¹ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ ܐܘ
P:Ecclus [AB] . ܐܪܝܡܘ ܩܠܟܘܢ : ܘܫܒܚܘ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܘܕܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܝܟ ܪܝܚܐ ܕܠܒܢܢ ܒܐܪܙܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܥܩܪܐ ܕܫܘܫܢܬ
P:2Macc [AB] . ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ ܠܘܣܝܘܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܡܩܒܝ ܠܠܘܣܝܘܣ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܫܒܩ ܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܐܠܩܝܡܘܣ ܕܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܩ ܠܘܬܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܘܐܬܐ ܒܝܟܪܝܘܣ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܟܕܘ ܐܡܪܬ ܡܠܝܟ̈ : ܐܡܪܬ ܕܒܝܢܝܟ̈ ܘܠܨܝܒܐ ܡܠܟܐ . ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܙܟܐ : ܘܐܦܠܐ ܕܐܡܠܠ ܩܕܡ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܠܟܐ ܦܠܚܘܗܝ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܘܫܝ : ܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܕܪܚܡܟ : ܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܚܝܝ ܡܠܟܐ : ܚܝܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܐܝܕܗ ܕܝܘܐܒ ܐܝܬ ܥܡܟܝ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܬܛܫܝܢ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܐܡܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܫܪܝܪ ܗܘ ܛܠܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܡܥܨ ܡܠܟܐ ܐܠܗܟ : ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫܐ ܕܐܘܫܒܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܢܦܘܫ . ܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝ : ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܐ ܠܟܝ : ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܬ : ܘܐܡܪܬ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ