simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܘܟܕ ܬܘܒ ܨܒܘ ܕܢܐܬܘܢ ܡܢ ܗܠܣ ܕܢܥܛܘܢ ܘܢܓܡܪܘܢ ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܓܒܝܬܐ̈ . ܘܟܕ ܢܣܒ ܐܢܝܢ ܡܢܗ : ܝܗܒ ܐܢܝܢ ܠܐܘܡܢܝܘܣ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܓܒܪܐ̈ ܟܕ ܫܪܝܢ : ܘܡܗܠܟܝܢ ܡܠܟܐ ܝܩܕܬܐ ܟܕ ܦܟܝܪܝܢ : ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡܠܟܐ : ܐܝܢ ܒܩܘܫܬܐ
IšoMerv:ComOT . X3X]ܗ̇ܝ ܕܐܩܝܡ ܩܝܡܐ . ܗܢܘ . ܥܒ̣ܕ ܥܡܗ ܬܢܘܝ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ ܩܠ ܗܠܟܬܗ . ܘܐܥܪܩܘܗܝ ܡܢܗ ܥܕ ܝܠܦܝܢ ܨܒܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܐܘܪܥ ܡܪܝܐ ܒܦܬ ܪ . ܘܒܚܘܫܒܝܐ̈ ܐܘܪܚ ܐܘܪܥ . ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܠܟܐ الاعظم السلطانيّة الجادّة . ܒܩܪܝܚܐ̈ ܐܘܪܚ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ . ܘܠܝܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡܠܟܐ ܐܠܝܫܥ ܡܫ̣ܚ ܒܡܠܬܐ ܠܚܘܕ . ܚܘܝܢܝ ܠܡ ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ
BarṢal:LuqArabs . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܪܒܬܐ ܘܐܘܡܬܐ ܕܩܘܪܫܝܐ̈ . ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܕܝܘܢܝܐ̈ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܐܩܠܝܣ
P:1Macc [AB] . ܘܐܡܪ . ܐܘܒܕ ܝܗܘܕܐ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܠܪܚܡܝܟ̈ . ܘܠܢ ܒܕܪܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܘܐܟܠ ܩܪܨܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܩܕܡ
ActsGregPirang . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܆ ܦܩܕ ܕܢܐܙܠ ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܝܠܝܢ . ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥܝܢ . ܐܡܠܟ ܟܘܣܪܘ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܟܠ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܬܡܝܗܝܢ ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܥܡ ܕܪܝܫ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܘܐ ܐܦ ܒܪ ܡܪܒܝܢܘܗܝ̈ ܗܘܐ ܕܫܒܘܪ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܣܓܝܐܐX ¹ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ
P:Dan [AB] . ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܩܪܗ ܥܡ ܕܡܠܟܐ . ܘܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡ
ActsGregPirang . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܗܢܐ X¹ܠܐܝܙ ܓܕܐ ܒܗ ܒܢܨ ܝܒܝܢ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ
P:Dan [AB] . ܘܩܪܐ ܠܟܘܡܪܘܗܝ̈ ܕܒܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܟܠ ܘܠܐ ܐܫܬܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ
P:Isa [AB] . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܝܢܐ ܢܫܬܠܛܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܓܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܘܗܪܗ ܒܨܗܝܘܢ : ܘܬܢܘܪܗ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܗܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
IsaacAnt:memHom . ܡܢ ܓܙܐ ܕܠܥܠ ܫܐܠ : ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܀ ܐܦ ܝܗܘܒܐ ܒܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܀ ܠܐ ܡܪܦܐ ܕܢܫܐܠ ܕܗܒܐ : ܘܫܐܠ ܙܒܠܐ ܡܢ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ |L 47b| 4ܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ 2ܡܪܝܪܐ . 9 , 114ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ