simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܒܚܡܬܐ : ܘܒܪܥܝܢܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܢܘܪܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܘܩܛܡܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܒܩܛܡܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ ܡܠܟܬ ܫܡ̇ܝܐ الزهرة . ܡܠܟܐ . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀ ܡܠܟܐ الملك .
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܘܢܚܙܐ ܠܣܡܝܟܐ̈ . ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܟܬܒܘ ܠܟ : ܪܘܚܢܐ̈ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܩܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܀ ܬܐ ܥܘܠ ( ܕܒܐܝܕܟ ܗܘ ܢܥܘܠ :
IšoMerv:ComOT ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܗܢܘ . ܓ̇ܡܪ ܪܓܬܗ ܒܟܠ ܡܠܟܐ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܕܬܨܠܚ . [XX]ܘܢܥܒܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܦܩ [ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܦܘܠܐ ܂ 2]ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܂ ܀ ܡܠܟܐ ܂ X ܗ̣ܘ ܕܒܬܪ ܘܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̣̈ ܂ ܐܫܬܕܪ ܐܪ 1 ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ [ܡܢ
CaveTreas ¹¹ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ . ¹²̈ ( 11 ) ܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ¹ܩܕܡܝܐ̈ X ܡܠܟܐ ⁸ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܝܬXܘ : ܐܪܡܝܐ . ⁹ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܫܢܐ ¹⁰ܐܝܬܘܗܝ
P:John [AB] ܅ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܦܟܘܗܝ̈ ܀ ܘܢܦܩ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܟܣܝܘܗܝ ܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܫܠܡ ܠܟ ܁
JacSer:Epist ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫ̇ܘܐ ܠܙܟܘܬܐ̣ ܂ ܐ ܠܦ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܟ ܝXX ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ̈ ܥܙ ܙܬܐ̣̈ ܂ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܟ̈ ܐܬܛܠܩ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܟܝܐ̣ ܠܥܕܬܢ ܙܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܠܝܘ ܆ ܦܪܣܦܘܢܝܣܐ ܥ̣ܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܢܝܦܝܢ ܐܘܪܪܝܗܘܢ̣̈ ܘܐܡܪܝܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܣܒܬ̣ ܗܘܬ ܂ ܘܣܥܬ ܥܠ ܟܝܐ ܂ ܘܠܒܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܂ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬܬ ܐ
EliaNis:Chron ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܠܐܢܒܪ ܂ ܘܫܪܝ ܒܒܝܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܡܕ ܒܪ ܝܢܝܐ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
P:Gen [AB] ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܚܙܝܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܟܕ ܡܓܚܟ ܥܡ ܪܦܩܐ ܡܠܟܐ ܒܚܙܘܗ̇ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܓܪܘ ܠܗ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܕܝܩ ܐܒܝܡܠܟ
P:Acts [AB] ܘܒܪܢܝܩܐ ܠܩܣܪܝܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܫܠܡܗ ܕܦܗܣܛܘܣ . ܘܟܕ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܩܣܪ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܟܓ ܘܟܕ ܗܘܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܢܚܬ ܐܓܪܦܘܣ
Nars:memCreat ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܟܕ ܡܫܡܥ ܠܗ ܠܩܠ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܠܟܢܫܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܓܠ̣ܐ ܐܪܙܐ ܕܚܝܠ ܐܝܬܘܬܗ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܥܡܗ . ܒܬܘܩܢ ܐܕܡ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ |L 47b| 4ܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ 2ܡܪܝܪܐ . 9 , 114ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ
BarBahl:SyrLex . ܐܘܪܥ ܡܪܝܐ ܒܦܬ ܪ . ܘܒܚܘܫܒܝܐ̈ ܐܘܪܚ ܐܘܪܥ . ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܠܟܐ الاعظم السلطانيّة الجادّة . ܒܩܪܝܚܐ̈ ܐܘܪܚ
JacSer:memProphElij ܡܢܝܦ ܩܘܠܣܐ̈ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܡܝܒܒ ܫܘܒܚܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܩܘܪܒܢܐ ܘܫܘܒܚܐ ܒܙܘܥܐ ܡܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܙܥܩ ܗܘܐ ܥܡܐ ܐܚܒ