simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܐܢ ܩܝܡ ܐܒܘܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܆ ܝܪܬ̈ ܐܒܘܗ̇ ܦܠܓܐ ܕܦܪܢܝܬܗ̇ ܆ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ̈ . ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩ̣ܕ ܫܒܝܚܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܠܐܘܢ
SynWestSyr . ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܪܒܐ ²⁹ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ²⁸ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚܙܝܬ ܟܠܡܕܡ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܡܫܬܥܐ . ܡܛܠ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
SynWestSyr . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ⁴0 ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ . ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
SynWestSyr . ܘܐܬܒܐܫ ܠܗ ܣܓܝ . ܘܫܕܪ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܬܡܢ ܕܡܙܝܢܝܢ . ܡܠܟܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܝܘܣܛܝܢܐ
SynWestSyr . ܘܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܠܐܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ . X0ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܡܠ̇̇ܟܐ ܙܟܝܐ̈ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr . ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ X dd 1X1ܩܫܝܫܐ . ܦܘܠܝܛܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܠܟܐ ·ܬXܘܕܘܛܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܦܐܘܠܐ XX X X ·XX ܝX X
SynWestSyr . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ²⁸ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܒܪܗ ܡܠܟܐ ²⁷ XX ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܒܝܘܡܝ̈ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ
SynWestSyr : ܕܕܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܡ̣ܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܘܬ ܡܠܟܐ ܡܪܓܙܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܐܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܥܘܙܝܐ
SynWestSyr : ܗܢܐ ܢܬܟܪܙ ܘܡܣܠܝܐ ܢܗܘܐ . ܘܢܫܬܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ : ⁵ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ : ܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ
SynWestSyr X ܕܦܪܢܣܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ ܕܐܡ̇ܝܪܝܢ . ܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܝܕܝܥܐ . ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܬܪܝܨܐ . ܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܣܟ ܒܠܥܕ
SynWestSyr ܆ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐ . X0 ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܠܨܐ ܬܩܪܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr ܆ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܡ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܐܢ ܢܫܪܐ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܦܠܓܐ ܡܩܪܒ . ܕܥܒ̇ܕܝܢ X0ܚܡܫܝܢ . ܩܨܘܨܐ̈ ܕܝܢ ܕܦܩ̇ܕ
SynWestSyr ܆ ܢܐܪܬܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܝܗܘܢ̈ . ܟ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܚܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܣܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܦܩܕ
SynWestSyr ܐܚܪܢܝ ܓܢܣܐ . ܪܝܫܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܐ ܣ̇ܟܐ ܩ̇ܛܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܪܘܩܝܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܕܡܐ . X0ܢܩܘܡ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܥܪܒܐ
SynWestSyr ܐܝܟ X0 ܝXX ¹X1 . ¹ܢܡܘܣܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ X ܬܢܘܝ ܘܩܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܕܨܒ̇ܝܐ . ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܠܛܘܒܢܐ ܠܐܘܢ
SynWestSyr ܐܪܥܢܝܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ . ܕܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܡܠܟܐ 10ܐܠܗܗ ܡܬܩܪܐ . ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܐܬܡܫܚ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܗܘܐ ܩܨܘܨܐ . ܚܡܫ̈ ܐܘܓܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܦܕܝܘܢܐ . ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܩܠܝܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܥܕܬܗ X0ܩܬܘܠܝܩܝ . ܘܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܝܩܪ ܗ̣ܘ