simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] : ܕܡܘܐܒܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܫܕܪ ܩܪܐ ܠܒܠܥܡ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ : ܘܝܪܬܬܘܢ ܐܪܥܗܘܢ . ܘܩܡ ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ : ܕܟܒܫܗ̇ ܝܫܘܥ ܠܥܝ ܘܚܪܒܗ̇ : ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܒܐܬܪܐ ܕܨܒܐ ܡܪܝܐ .   ܨܚ ܛ ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܕܘܢܝܨܕܩ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܣܠܩܘ ܚܡܫܐ ܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ :
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܝ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܓܢܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ
P:Josh [AB] ܕܐܝܪܝܚܘ ܠܘܬ ܪܚܒ : ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܐܦܩ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܥܠܘ ܠܘܬܟܝ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܠܗܪܟܐ ܒܠܠܝܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܓܫ ܐܪܥܐ . ܘܫܕܪ
P:Josh [AB] ܕܐܟܫܦ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗ : ܕܒܛܘܪܐ : ܘܒܬܝܡܢܐ : ܡܠܟܐ : ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ
P:Josh [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ : ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܒܡܥܪܒܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܪܝܒܘܢ . ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܣܝܚܘܢ
P:Josh [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ : ܕܩܛܠܗ ܡܘܫܐ ܘܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܦܩܥܬܐ : ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ
P:Josh [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܚܫܒܘܢ : ܘܫܠܝܛ ܗܘܐ ܡܢ ܥܕܘܥܝܪ ܡܠܟܐ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܪܐ ܕܚܪܡܘܢ : ܘܟܠܗ̇ ܦܩܥܬܐ ܕܒܡܕܢܚܐ . ܣܝܚܘܢ
P:Josh [AB] ܕܒܝܫܢ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ : ܡܠܟܐ ܐܫܝܡܘܢ : ܘܡܢ ܬܝܡܢ ܕܬܚܝܬ ܐܫܕܘܬ ܪܡܬܐ . ܘܬܚܘܡܐ ܕܥܘܓ
P:Josh [AB] ܕܓܙܪ ܠܡܥܕܪܘܬܗ̇ ܠܠܟܝܫ . ܘܚܪܒܗ ܝܫܘܥ ܐܦ ܠܗ ܘܠܥܡܗ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܗ̇ : ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕ ܠܠܒܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܗܪܡܘܢ
P:Josh [AB] ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ . ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ
P:Josh [AB] ܕܚܨܘܪ : ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܗ . ܘܗܘܝܘ ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ .   ܨܚ ܝܐ ܘܟܕ ܫܡܥ ܢܒܝܢ
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ . ܕܩܛܠܗ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܝܗܒܗ ܝܘܪܬܢܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝܢܕܘܪ ܘܕܡܥܟܬ : ܘܦܠܓܗ̇ ܕܓܠܥܕ : ܘܬܚܘܡܗ ܕܣܝܚܘܢ
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ : ܘܬܚܘܡܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܪܕܢܢ : ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܐ ܕܝܡܐ ܡܠܟܐ ܘܒܝܬ ܢܡܪܐ : ܘܣܟܘܬ : ܘܓܪܒܝܐ : ܘܫܪܟܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ
P:Josh [AB] ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ ܡܠܟܐ ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ ܕܒܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ
P:Josh [AB] ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ ܕܒܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܓܠܘܢ . ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ : ܕܣܩܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ
P:Josh [AB] ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܟܫܦ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܡܠܟܐ .   ܨܚ ܝܐ ܘܟܕ ܫܡܥ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ : ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ
P:Josh [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܢ ܩܫܝܫܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ