simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقسم بحياة الملك ܀ ܚܝ̈ܬܐ̈ قوابل ܙܟܪܝܐ ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܡܐ̈ ܫܡܐ ܗܘ ومعناه حياة عالية رفيعة طيّبة ܀ ܚܝ̈
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ ܡܠܟܬ ܡܠܟܐ ܒܨ راى مشورة . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀
BarBahl:SyrLex سوسن الملك ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شقايق النعمان سوسنة ܡܠܟܐ ܀ ܫܘܫܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ سوسن البرّ ܀ ܫܘܫܢܬ
BarBahl:SyrLex طريق الملك شوارع الطريق الاعظم السلطانيّة ܡܠܟܐ ܀ ܐܘܪ̈ܚܐ̈ الفيوج المسافرون المجتازون ܀ ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܪܓ ܒܠܘܛܝ̈ ܡܠܟܐ شاه بلّوط . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܀ ܒܠܘܛܝ̈ܢܐ̈ ܒܨ ܥ ܙܦܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܗܘ ܩܝܪܐ القير ܀ ܒ̇ܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܛܪܝܗܢ شهدانج ܀ ܟܣܣܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ وعظ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܢܐ̈ ܩܪܘܠܝܘܢ البسّذ المرجان ܀ ܟܣܢܝ̈
IsaacAnt:memHom ( ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܡܨܒܬ ܗܘ ܒܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ . ܡܐ ܕܥܠ ܠܗ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܓܪܢܢ ܒܗ̇ ܚܙܝܢܢ : ܬܗܪܐ ܪܘܚܬܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܀ ܟܕ ܩܝܛܘܢ
Eph:madVirg -- -- -- -- ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܏ܘܠ܏ܐ ܣ܏ܦ̣ܩ܏ܘ ܏]ܐ܏ܠܒ܏ܫܘ ܡܠܟܐ ܒܩܢܝܢܘܗܝ²̈[ 7ܩܛܠܘܗܝ ]ܣܦܪܐ̈ ²[ܠܗ̇ܘ ܒܪ
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
Eph:memHom --ܠܡܘܫܐܢܒܝܐX--⁵ܗܘܘ . XXܝX --⁴ܩܕܡX . --³ܦܢܝܢX . ܡܠܟܐ ܕܗܢ ܓܒܪܐX ܒܣܘܪܗܒܐ ܓܝܪ ¹0ܠܐ ܡܨܝܢܢ ¹¹ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ ܐܘ
P:Ecclus [AB] . ܐܪܝܡܘ ܩܠܟܘܢ : ܘܫܒܚܘ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܘܕܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܝܟ ܪܝܚܐ ܕܠܒܢܢ ܒܐܪܙܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܥܩܪܐ ܕܫܘܫܢܬ
P:2Macc [AB] . ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ ܠܘܣܝܘܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܡܩܒܝ ܠܠܘܣܝܘܣ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܫܒܩ ܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܐܠܩܝܡܘܣ ܕܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܩ ܠܘܬܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܘܐܬܐ ܒܝܟܪܝܘܣ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܢܦܘܫ . ܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝ : ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ : ܘܡܠܬ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ
P:Isa [AB] . ܒܡܢܘ ܐܬܡܠܟ : ܘܐܠܦܗ . ܘܣܟܠܗ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢܐ . ܘܐܠܦܗ ܡܠܟܐ ܒܡܣܐܬܐ . ܡܢܘ ܬܩܢ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܒܪܡܫܐ ܥܐܠܐ : ܘܒܨܦܪܐ ܗܦܟܐ ܠܒܝܬ ܢܫܐ̈ ܥܠ ܝܕ ܡܠܟܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗ̇ : ܠܡܥܠ ܥܡܗ̇ : ܡܢ ܒܝܬ ܢܫܐ̈ ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܒܪܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܝܘܐܫ ܟܕ ܐܡܠܟ .   ܒܫܢܬ ܫܒܥ ܠܝܗܘ ܡܠܟܐ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܩܪܝܬܐ ܫܠܝܬ . ܘܠܥܬܠܝܐ ܩܛܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܒܝܬ
P:Dan [AB] . ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ : ܚܠܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܕܢܝܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ
P:Esd [AB] . ܒܫܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܟܕ ܐܬܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܠܡܐܢܐ ܕܝܘܦܐ . ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܘܪܫ