simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- 43 ܕܐܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܦܪܫܘ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܦܓܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ ܕܦܓܪܐ ܘܒܥܠܠܢ̈ ܥܠܠܢ̈ ܡܬܥܝܪܝܢ ܒܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. لانّ من اجل من قبل جاء به حنين في بعض المواضع . ܘܐܝܟ ܡܛܠ اقول نظام ܀ ܡܛܟܛܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܛܪܛܥ يغلي يبقبق ܀
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يتوضّأ ܀ ܡܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ دُكّان . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܥܠܬܢܝܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ من اجل هذا ܀ [1062]
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܦܪܐ ܐܘܟܝܬ ܐܡܪܐ ܕܡܝܬܝܢ ܠܗ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܡܛܠܐ ܝܩܝܪ ܡܬܩܠܗ̇ الثقيل . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܢ̇ܛܠ ܝܩܪ ܀
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܪܝܨܬܐ ܘܓܪܝܣܬܐ ܕܬܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܫܝܫܐ ܨܠܘܬܐ ܡܛܠ ܕܡܦܩܝܢ ܡܢܗܝܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܕܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀
- ( ²ܘ̇ܝ ܕܦܣܩܐ ܗ̇ܘ ܡܟܝܠ : ܟܕ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܠܒܫ ܇ ܘܡܬܥܝܦܐ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܥܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܗܘܝܢ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܓܙܐ . )
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ) ܕܠܐX ܒܥܘ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܘܐܦ ܠܐ ܠܡ ܫܘ̇ܝܢ ܡܕܡ ²⁴ܕܛܒ ܡܛܠ . . . ]ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [1XX]ܪܚܝܩ ( ܗܘ ܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܥܘܠܐ̈
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII - X ܕܒܢܝܐ̈ ܕܦܘܐܝܛܐ̈ ܩܠܐܘܣ ¹ܡܫ̇ܡܗܝܢ ܠܗ ܠܫܘܒܚܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̣ܘܬ ܕܐXܗܐ . ܬܩܠܐ ܓܝܪ . ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇
- - ܕ ܓܘܢܐ ܕܐܪܓܘܢܐ . ܠܢܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܢܚܘܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܕܡܛܫܝ ܗܘܐ ܡܪܚܘܐ ܗܘܐ ܒܝܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢXܘܢܐ̈ .
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine - ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܢܟܦܘܬܟ X ܕܬܫܠܐ . ܘܬܦܣܘܩ ܡܢ ܠܙܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܕܡܢܗ ܒܥܓܠ ܗܘܝܐ ܠܝ ܣܥܘܪܘܬܐ .
Epistulae Quotquot Supersunt - ܚܙܘܢܘܗܝ̈ 30ܡܫܟܪẌ ܕܒܥܠܕܒܒܐ 2 ܘܠܐ 3ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ 2ܒܬܒܥܝܢ ܠܦܪܘܫܐ ܝ ܂ 2ܕܠܐ ܢܬܟܪܗ ܘܢܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܗ̣ ܂
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) - ܝXܢܠ ܃ X X - ܝXܢ ܐܢܫܘܬܐ ܃ ܂ XܝX X X X ܢXܘܝܝXܐ ܘܗ̇ܝ ܡܛܠ ܫܡܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ̣ܬܐ ܂
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I - ܠܝܘܢ ܚܛܐ̈ ܂ ܗܕܐ ܕ·ܢ ܐܝܟ ܝܕܥܬܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܢܦܝܫܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܬܟ̇ܒܝܢ ܗܘܘ Xܢ ܂ ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha -- . X ܕܠܩܘܒܠܐ XX . -- ⁰ܢX XX : ܩ ܢܫܡܫ XX : XX X X . -- ܡܛܠ . ² X 1ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܝ ܕܫ̣ܠܚܬ ܠܝ ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐ̇ ܘܕܥܟ
- --ܕܟܢXXX--ܐܦXܐXXX--ܠܐܢܫXܢ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܠܝܐ ܐܝܢܐ ܕܫܒܩ ܐܬܪܗ ܘܓܢܣܗ ܘܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia -· ܕܘܒܪܗ ܡܥܠܝܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܕܩ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܂ ܘܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝ ܂
- . -ܝܕܝܗ-X ܆ ܠܐ ܕܢ ܘ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕܐܡ̣ܪ̇X ܠܘ̣ ܕܒܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܠ̇ܥܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ . ܘܟܕ ܘܢܐ ¹ܩܒܝ̇ܠ ܦܘܩܕܢܐ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. . . . ܒܫܡܗ ܡܢ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܐܘܣܝܐ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܡܛܠ ܠܗ ܕ . . . ܘܐܢ ܐܡܪ ܕܕܐܝXܝ ܐܟܢ . ܐܡܪ ܠܗ . . . ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܘܚܠܦ . . . ܕܝܠܗ . . . ܒܥܠܪ . . . ܥܠܝ . . . XXX | ܡܛܠ ܕܐܗܦܟܬ . . . ܠܚܕܘܬܐ . . . . ²¹ܐܢܐ ܐܡܪܬ . . . ܪܚܡ ܥܠܝ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܩܒܠܘ . . . XXXXXXXXXX . . . 5|ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܘܕܣܒܐ . . . ܢܩܪܒܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܠܗ . . .