simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : XXܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܟܬܒ ܗܟܢܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܡܛܠ . ܘܒܡܐܡܪܐ : ܕܝܢ : ܕܬܠܬܐ : ܗ̇ܘ : ܕܠܘܩܒܠ : ܐܪܝܢܘ̈ :
SevAnt:LuqJul : ܕܢܗܘܐ : ܩܕܡܝ : ܗܘ : ܒܟܠ : ܡܕܡ : ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܪ ܡܛܠ ܕܥܕܬܐ : ܗ̇ܘ : ܕܐܝܬܘܗܝ : ܒܘܟܪܐ : ܕܡܢ : ܒܝܬ : ܡܝܬܐ̈ :
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܝ : ܕܚܕܐ : ܙܒܢ : ܣܝܒܪ : ܙܩܝܦܐ : ܦܪܘܩܝܐ . ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܡܛܠ : ܘܠܘܬ : ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܟܬܫ : ܗܢܘܢ : ܕܣܒܪܝܢ̈ : ܕܐܬܡܚܠ :
SevAnt:LuqJul : ܗܕܐ : ܐܢܬ ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ : ܐܢܬ : ܠܗܘܢ ܡܛܠ . ⁴[ܕܐܢܬ : ܘܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܚܫܒܝܢ : ܐܢܬܘܢ : ܕܬܡܪܕܘܢ :
SevAnt:LuqJul : ܡܫܝܚܐ : ܟ̇ܬܒ : ܗܘܐ ܗܟܢܐ : ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ : ܕܬܪܝܢ̈ : ܕܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܘܣ : ²ܟܕ :
SevAnt:LuqJul : ܡܬܡܣܪܢܘܬܐ : ܕܡܢ : ܩܪܒܐ ܘܬܟܬܘ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܘܗܫܐ ܒܠܥܕ ܡܛܠ ܕܕܢܚ ܘܥ̇ܪܒ ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܡܬܚܒܠ . - . ¹⁴ܘܒܐܫܥܝܐ : ܢܒܝܐ :
SevAnt:LuqJul ]ܗ̇ܝ [ܕܝܕܥܝܢ ¹ [ . . . ]ܕܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܡܛܠ ܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܒܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܠܗܢܘܢ ܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ .
SevAnt:LuqJul ]ܗܕܐ²[ܐܦ ܐܫܥܝܐ ]ܝܘ[ܡ] ³ܗܢ[ܐXܐܟܪܙ ܘܐܡܕ̇ ]ܗܐ⁴[ ܡܛܠ ²ܡܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ]ܒ[ܚܝܪܐ̈ ²ܡܠܦܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul XX X X ܚܕܐ ܫܐܠ . ܗ̇ܝ ܕܗܘܝܐ ¹¹ܥܠܝܗ̇ ܚܪܝܢܐ . ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܩܕܡ ]ܦܣܩ ܣܒܪܐ . X[ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ . ܕܟܕ
SevAnt:LuqJul XX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ . ܘܬܘܒ ܒܪ ܡܛܠ ܒܪ ܟܝܢܐ ܒܪܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܟܕ ⁸ܡܬܢܣܒ ܒܗ ܒܫܡܐ ܐܦ ܒܣܪܐ .
SevAnt:LuqJul XX XX ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝ̈ ܒܐܘܣܝܐ : ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܦܠܓ ܥܡܢܘܐܝܠ ܆
SevAnt:LuqJul Xܬܫܒܘܚܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ⁴ܕܐܬܘܣܦܬ ⁵ܠܒܣܪܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܫܝܥܐ . ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡܣܬܟܠ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ .
SevAnt:LuqJul ²ܫܘܬܦܘܬܗ ܡܠܝܬ ܪܚܡܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܀ X XX X ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܐܢܬ ܡܛܠ ܦܪܘܩܢ ܗ̇ܘ ܕܦܪܩ ܠܢ . Xܟܕ ܠܕܡܐ ܒܬܘܠܝܐ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܠܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul ³ܕܢܡܘܬ ܚܠܦܝܢ ܘܕܢܩܘܡ ܐܫܬܘܬܦ ܒܗܘܝܐ ܕ ܘܠܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܡܛܠ XXX X ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ ܢܗܘܐ ܩܪܝܒ ܘܡܥܒܕ ܀ ܕܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐ
SevAnt:LuqJul ³ܙܗܝܪܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܬܡܠܠ . ܢܬܐܡܪ ܠܘܬ ܡܛܠ ܩܢܐ ܗ̣ܘܐܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܝܩܘܕܘܬ ܬܘܒ ܘܗܪܟܐ ܫܦܝܪܐ ܗ̣ܝ .
SevAnt:LuqJul ¹0ܕܗܘܘ ܐܪܐ ܘܕܡܬܚܒܠܝܢ . ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܘܚܟܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܪܝܘ ܐܪܐ ܘܕܡܝܬܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܣܝܘ ܡܣܟܠܢ ܠܟ ܀ ܗ̇ܝ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܟ ܒܕܡܘܬ ܡܛܠ ܓܠܝܬܐ ܕܩܥܝܐ : ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܙܩܪ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ :
SevAnt:LuqJul ܐܝܩܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܬܬܠܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܛܘܡܣܐ . ܐܦ ܠܐ XX X X Xܐܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܫܘܛ ܠܒܨܝܪܘܬܝ . ܡܛܠ ܙܗܝܪܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܢ ⁷ܐܡ̇ܪ ⁸ܗܟܢܐ . ⁹ Xܒܚܝܠܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܦ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܘܕܥܗ̇ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܩܫܝܐ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܥܝܕܐ ܗ̣ܘ ܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ