simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܘܪܚܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ
P:Sam [AB] ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܐܫܬܚܪ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܕܪܟܝܢ
P:Sam [AB] ܐܬܦܪܩ . ܡܛܠ ܕܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ
P:Sam [AB] ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܝܬ ܠܕܒܝܬ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ
P:Sam [AB] ܕܐܡܟ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ
P:Sam [AB] ܕܕܟܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܗ ܕܩܨܡܐ ܡܡܪܡܪܢܘܬܐ
P:Sam [AB] ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܬܥܒܕ ܒܐܦܝ̈ :
P:Sam [AB] ܘܡܐܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܪܕܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܥܠܝ
P:Sam [AB] ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ
P:Sam [AB] ܝܘܡܢܐ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܠܝ . ܡܛܠ ܕܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܠܡܘܬܒܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܬܒܬ ܒܒܝܬܐ
P:Sam [AB] ܠܥܒܕܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒ ܐܢܬ
P:Sam [AB] ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ
P:Sam [AB] ܢܒܠ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܫܡܗ ܗܟܢܐ
P:Sam [AB] ܥܠܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ
P:Sam [AB] ܥܡܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ