simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܨܝܒܐ ܠܡܠܟܐ : ܩܝܡ ܒܪܐ ܠܝܘܢܬܢ : ܘܡܣܪܚܢ̈ ܡܛܠ ܡܠܟܐ : ܐܝܬ ܬܘܒ ܐܢܫ ܡܢ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ : ܐܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܪܚܡܐ̈
P:Sam [AB] ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܒܪܟ ܡܛܠ ܝܪܚܝܢ̈ . ܘܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ :
P:Sam [AB] ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܘܐܣܩ ܠܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܛܠ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܥܘܒܪ ܐܕܘܡ : ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
P:Sam [AB] ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܨܠܐ ܥܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܘܠܐ ܢܡܘܬ :
P:Sam [AB] ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܠܐ ܨܒܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐ ܐܟܠ ܐܢܐ . ܡܛܠ : ܘܐܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܒܟ ܚܝܠܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܪܒܥܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ ܟܠ ܡܛܠ . ܘܡܪܓܙܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܥܪܬܗ̇ ܐܦ ܡܪܓܙܘ ܡܛܠ ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ :
P:Sam [AB] ܕܐܚܕܘܢܝ ܨܘܪܢܐ̈ : ܘܟܠܗ̇ ܢܦܫܝ ܒܝ . ܘܩܡܬ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܥܡܠܩܝܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܩܘܡ ܥܠܝ ܘܩܛܘܠܝܢܝ :
P:Sam [AB] ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܕܘܝܕ : ܘܝܕܥܘ ܕܥܪܝܩ ܗܘܐ ܘܠܐ ܓܠܘ ܠܝ . ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܬܟܪܟܘ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܡܥ ܛܒ ܘܒܝܫ : ܡܛܠ . ܘܐܡܪܬ ܐܡܬܟ : ܬܫܪ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܘܬܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܝܟ ܫܡܗ ܗܟܢܐ ܗܘ : ܢܒܠ ܫܡܗ : ܘܡܨܥܪܢܘܬܗ ܥܡܗ . ܘܐܢܐ ܡܛܠ : ܥܠܝ ܡܪܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܬܡܠܠ ܐܡܬܟ ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܢܒܠ .
P:Sam [AB] ܕܐܠܗܐ ܥܡܟ . ܘܚܘܬ ܩܕܡܝ ܠܓܠܓܠܐ . ܘܗܐ ܐܢܐ ܢܚܬ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܡܛܠ ܥܠܝܟ ܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܥܒܕ ܠܟ ܡܕܡ ܕܣܦܩܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪ ܕܓܕܫܐ ܗܘ : ܕܠܡܐ ܕܟܐ ܗܘ : ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܟܐ . ܡܛܠ : ܘܐܬܦܩܕܬ ܕܘܟܬܗ ܕܕܘܝܕ . ܘܠܐ ܐܡܪ ܫܐܘܠ ܡܕܡ ܒܝܘܡܐ ܗܘ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܠܝܬ ܠܝ ܡܢ ܕܢܥܒܕ ܫܡܝ . ܘܩܪܝܗܝ ܠܨܠܡܐ ܥܠ ܡܛܠ ܥܕ ܗܘ ܚܝ : ܢܣܒ ܗܘܐ ܘܐܩܝܡ ܗܘܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪ ܗܘܝܬ : ܡܢܘ ܝܕܥ ܐܢ ܡܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܘܚܝܐ ܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܠܚܡܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܘܝܕ : ܟܕ ܛܠܝܐ ܚܝ : ܨܐܡ ܗܘܝܬ ܘܒܥܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪ ܥܡܐ ܠܡܪܓܡܗ : ܡܛܠ ܕܡܝܬܬ ܢܦܫܗ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܠ ܡܛܠ : ܘܐܒܝܓܠ ܐܢܬܬܗ ܕܢܒܠ ܟܪܡܠܝܐ . ܘܥܩܬ ܠܕܘܝܕ ܛܒ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܘ ܠܝ ܕܡܥܪܡܘ ܡܥܪܡ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܫܝܬܐ̈ ܡܛܠ : ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܕܘܟܬܗ : ܕܬܗܘܐ ܪܓܠܗ ܕܡܢ ܕܚܙܝܗܝ ܬܡܢ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܕܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܣܝܦܐ̈ ܡܛܠ ܘܠܡܕܒܪܐ . ܘܐܘܡܢܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܐ ܐܠܗܐ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܘܐܡܪܘ : ܘܝ ܠܢ : ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܘܝܕܥܘ ܕܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܬ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܕܚܠܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ : ܟܕ ܚܝ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ : ܘܠܐ ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܕܚܠܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܕܢܚܘܘܢܝܗܝ ܕܡܝܬ ܠܗ ܛܠܝܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ ܕܥܡܐ ܟܦܢ ܗܘ ܘܡܛܪܦ ܘܨܗܐ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܡܢܐ ܕܘܝܕ ܡܛܠ ܕܬܘܪܐ̈ : ܩܪܒܘ ܠܕܘܝܕ ܘܠܥܡܐ ܕܐܝܬ ܥܡܗ : ܠܡܐܟܠ .