simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܓܒܪܐ : ܡܐ ܕܐܙܠ ܡܛܠ ܕܡܬܩܠܐ ܕܟܣܦܐ : ܢܬܠ ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܚܘܝܢ ܐܘܪܚܢ .
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ : ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܥܒܪܬ ܡܢܝ . ܡܛܠ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܬܡܪܕܬ ܡܢ ܐܠܗܝ .
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܡܛܠ ܫܡܗ ܪܒܐ : ܡܛܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܢܝܢ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܕܪܟܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܕܓܘܢ : ܘܟܠ ܕܥܐܠܝܢ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܡܛܠ ܦܣܝܩܢ̈ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܕܬܪܥܐ : ܘܓܘܫܡܗ ܕܕܓܘܢ ܐܫܬܚܪ .
P:Sam [AB] ܕܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ : ܘܪܓܠܬܐ̈ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܠܚܢܝ̈ . ܡܛܠ : ܘܦܪܘܩܝ ܡܫܒܚܐ . ܐܩܪܐ ܠܡܪܝܐ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܐܬܦܪܩ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܐܡܝܬ ܠܕܒܝܬ ܥܠܝ : ܘܠܐ ܢܬܚܣܐ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܥܠܝ : ܡܛܠ ܗܘܐ ܕܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܠܥܡܐ . ܘܠܐ ܟܐܐ ܒܗܘܢ .
P:Sam [AB] ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ : ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ .
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ ܐܝܫܝ ܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܐ ܬܬܩܢ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܝܫܝ : ܠܒܗܬܬܟ ܘܠܒܗܬܬ ܦܘܪܣܝܗ̇ ܕܐܡܟ .
P:Sam [AB] ܕܚܛܝܬܗ ܕܩܨܡܐ ܡܡܪܡܪܢܘܬܐ : ܘܩܨܡܐ ܥܘܠܐ ܡܥܫܢܐ . ܥܠ ܡܛܠ ܒܩܠܗ . ܗܐ ܫܡܥܐ ܡܢ ܕܒܚܐ̈ ܛܒ : ܘܠܡܨܬ ܡܢ ܬܪܒܐ ܕܕܟܪܐ̈ .
P:Sam [AB] ܕܬܥܒܕ ܒܐܦܝ̈ : ܡܛܠ ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܟ ܝܘܐܒ ܗܟܢܐ : ܘܡܪܝ ܚܟܝܡ ܡܛܠ ܝܘܐܒ ܦܩܕܢܝ : ܘܗܘ ܣܡ ܒܦܘܡܗ̇ ܕܐܡܬܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ .
P:Sam [AB] ܕܡܪܕܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܥܠܝ : ܘܠܝܬ ܕܓܠܐ ܠܝ ܒܩܝܡܐ ܕܒܪܝ ܕܥܡ ܒܪ ܡܛܠ ܘܟܪܡܐ̈ : ܘܠܟܠܟܘܢ ܢܥܒܕ ܪܘܪܒܢܝ̈ ܐܠܦܐ̈ ܘܡܐܘܬܐ̈ .
P:Sam [AB] ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܓܝܣܐ : ܘܒܐܠܗܝ ܐܩܘܙ ܫܘܪܐ . ܐܠܗܐ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܡܛܠ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ . ܐܢܬ ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ .
P:Sam [AB] ܕܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܢ ܐܝܬ ܒܝܘܢܬܢ ܒܪܝ : ܡܛܠ ܫܪܒܬܗ̈ ܕܥܡܐ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܒܡܢܐ ܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܗܕܐ ܝܘܡܢܐ .
P:Sam [AB] ܕܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܬܡܪܕܬ ܡܢ ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܙܕܝܩܘܬܝ : ܘܐܝܟ ܕܟܝܘܬܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܦܢܝ ܠܝ .
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܝܬܒܬ ܒܒܝܬܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܣܩܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܛܠ ܕܘܝܕ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܢܐ ܠܝ ܒܝܬܐ ܠܡܘܬܒܝ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܪܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ : ܘܠܝܬ ܐܠܗ ܠܒܪ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܠܡܘܕܥܘ ܠܥܒܕܟ .
P:Sam [AB] ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܓܠܝܬ ܠܐܕܢܗ ܡܛܠ . ܘܒܝܬܗ ܕܥܒܕܟ ܕܘܝܕ : ܢܗܘܐ ܡܬܩܢ ܩܕܡܝܟ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ .
P:Sam [AB] ܕܐܝܟ ܫܡܗ ܗܟܢܐ ܗܘ : ܢܒܠ ܫܡܗ : ܘܡܨܥܪܢܘܬܗ ܥܡܗ . ܘܐܢܐ ܡܛܠ : ܥܠܝ ܡܪܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܬܡܠܠ ܐܡܬܟ ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܢܒܠ .
P:Sam [AB] ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܠܝܬ ܕܬܩܝܦ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܢ . ܡܛܠ . ܡܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܐ : ܘܡܥܕܪ ܠܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܘܗܝ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܐܡܪ ܐܡܪܬ : ܡܛܠ ܕܬܓܒܘܢ ܡܢ ܪܝܫ ܟܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ : ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ .