simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ ܡܢܢ ܪܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ : ܢܛܪܝܢ ܡܛܠ . ܡܢ ܡܪܫܘܬܐ ܡܬܟܚܕ : ܘܛܥܝܢ ܢܦܫܗ ܥܡ ܕܪܓܗ ܀ ܠܘ ܓܝܪ