simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܐܦܢ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ ܗܘܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܡܢ ܙܪܥܗ ܠܡ ܕܐܗܪܘܢ ܐܝܬܘ ܡܛܠ ܕܟܗܢܐ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܡ̇ܫܚ . ܘܠܘ ܗܘ ܡܫܚ ܗܘܐ . [1986]
BarBahl:SyrLex من أجل ܀ ܗܢܗܩܢ ܗ ܣܩܪܘ ܘܐܥܝܪܘ ܐܟܬܐ اخرجوا غيظهم ܀ ܡܛܠ احضروا جابوا ܀ ܗܢܗܕܪܐ ܗ ܟܡܐܢܐ الكمين ܀ ܗܢܗܩܐ
BarBahl:SyrLex ܕܛܥ̇ܝܬ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐ̇ܬܕܟܪܬ ذكرت . ܥܗܕܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܡܛܠ ܒܪ ܣܪܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝ̇ܡܬܐ بيعة القيامة ܀ [1409] ܥܗܕܬ
BarBahl:SyrLex ܓܐܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܝܥܢ̈ ܒܗܘܢ ܠܘܠܝܬܐ̈ ܘܫܢܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܡܛܠ فولس ܀ ܫܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܡܢܬܢܐܝܬ انتقل ܀ ܫܢܝ̈ܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܥܠܬܢܝܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ من اجل هذا ܀ [1062] ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܪ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܝܕܥܬܗ ܕܒܪܢܫܐ معرفة الانسان .
BarBahl:SyrLex ܕܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ̈ ܢܘܒܠ ܩ̇ܠܟ ܘܡܪܐ ܥܘܦܐ ܢܚܘܐ ܦܬܓܡܝܟ̈ . ܡܛܠ ܢܝ̇ܚܐ ܕܬܢܢ من اجل الذين يحبّون نعيم الدنيا .
BarBahl:SyrLex ܕܒܗ ܐܬܛܠܩ ܕܡܗܘܢ البحر الذي عبروا فيه بني اسرايل ܀ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܗ ܣܦܘ ܡܨܪܝܐ̈ . ܘܡܬܩܪܐ ܝܡܐ ܣܘܡܩܐ بحر القلزم .
BarBahl:SyrLex ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܡܛܠ . ܒܪ ܣܪܘ ܥܘܦܐ ܠܡܠܟܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܢܗ المتنصّحين .
BarBahl:SyrLex ܠܒܝܫ ܒܪܐ ( sic ) . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܟܬܪ مستعدّ للشيء . ܡܛܠ . ܠܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫܬܒܗܪ آخر كلّ سرورٍ ونعمٍ الموت .
BarBahl:SyrLex ܕܐܢ ܫܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܢܐܚܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܠܗܝܢ ܢܚܕܐ ܘܢܬܕܟܪ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ يوم الموت .
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠܠ ظلّل ܀ ܡܛܠܐ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܡܛܠ في الكرم . ܨ ܘܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠܠܐ وللطير اوكار .
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܓܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܐܘܟܦܢܗ يشملهم يظلّلهم . ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يتوضّأ ܀ ܡܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ دُكّان .
BarBahl:SyrLex ܕܠܒܗܘܢ ܡܥܒܝ ܗܘܐ ܒܨ لان قلوبهم كانت جافية . ܥܒܝܘܬܐ ܡܛܠ . ܥܒܝܐ جافي غليظ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ . ܥܒܝܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ غلظ .
BarBahl:SyrLex ܕܒܝܫܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܣ̇ܓܝܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܝܕܥܬܗ ܡܛܠ ܠܒܝܫ ܒܪܐ ( sic ) . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܟܬܪ مستعدّ للشيء .
BarBahl:SyrLex ܕܟܠܒܐ ܕܚܕ ܛܒ̇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܪܝܐ ܕܡܝܬ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܡܛܠ ܚ̇ܛܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ العارض لهم . جميعاً عَرَض واحد .
BarBahl:SyrLex ܬܚܬܝܘܬܗ ܕܡܢ ܓ̇ܢܣ ܓ̇ܢܣܝܢ̈ ܘܓ̇ܢܣܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܬܘܒ . ܡܛܠ ܐܕܫܐ ܐܝܬܘ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܕܫ ܐܕܫܝܢ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܗܘܬ̇ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܨܦܝܐ ܠܝܣܪܐܝܠ . ܡܨܦܝܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܡܩܒܝܐ̈ . ܘܐܬܟܡܫܘ ܘܥܠܘ ܠܡܨܦܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܘܪܫܠܡ .
BarBahl:SyrLex ܕܥܒܕ ܫܠܘܡ ܘܡܬܝܬܐ ܐܚܐ̈ ܐܢܘܢ . ܒܢܘ̈ ܕܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ . ܡܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܕܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܚܘ .
BarBahl:SyrLex ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܕܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܚܘ . ܡܛܠ . ܚܠܦ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܚܘ .
BarBahl:SyrLex ܕܥܘܬܪܐ ܣ̇ܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܐܬܚܫܒ ܕܢܣܒܝܗ̇ ܒܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܥܘ ܕܢܡܟܪܘܢܗ̇ ܘܠܐ ܝܗܒܗ̇ ܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗ̇ .