simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ²ܕܢܥܨܐ ³ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܛܒ X ܘܠܟܘܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܒܥ̣ܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ¹²ܩ̇ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܟܕ ܠܐ ܩ̇ܢܐ ܢܝܚܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ ܟܠ ܡܛܠ ¹²ܩ̇ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ : ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ ܇ ܘܗܘܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܐ̈ ¹²ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ |ܐܦ ¹¹ܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ X ܗܘܐ ܕܢ̇ܛܪ
AbbaIs:Ascet ܕܡ̇ܨܐ ⁹ܕܕܟܝܐܝܬ ܘܕܠܐ X¹X⁴⁴ܘܡܟܟܘܬܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ X ܡܛܠ ⁸ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܥܨ̇ܐ ⁷ ܗ̣ܘ ܠܗ̣ ܘܡܥܝܪ ⁸ܘܬܟ̇ܣ ܇ ܠܘ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ¹¹ܘܠܐ ܩ̣ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܣܝܡܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܨܒܝܢܗ . X ܡܛܠ ܐ̇ܬܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܘܡܬܪܒܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܝX X ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ |ܠܘܬܗ̣
AbbaIs:Ascet ܥܘܠܗܘܢ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܐܒܠ ܐܢܐ ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ²² ܟܠܗܘܢ ܝܩܕܝܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܡܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ ܢܗܘܐ XX ܐܡ̇ܪ : ܕܣܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܢܐ ⁷ܕܓܘܐ ܡܛܠ ܘܒܚܕܘܬܐ⁸ ܝX ܢܗܘܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܕ |ܥܒ̇ܕܐ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܪܐ ܢܐܡܪ : ܕܡܕܡ ܕܝܬ̇ܪ̣ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܝ ܫ̇ܪܟ ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܢܐ ⁷ܕܓܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܝܬ ܠܝ ܡܢܬܐ ܥܡܗ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܢ ܡܨܠܐ ܘܐܢ ܦ̇ܠܚ ܘܐܢ ܩ̇ܪܐ̣ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ²⁹ ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ X² X ܘܚܝܐ̈ X⁷ܒܢܦܫܗ ܘܒܡܕܥܗ ²⁸ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܟܟܘܬܐ : X·ܝX 8X⁰ ܕܥܠ ܡܟܟܘܬܐ : X 0X⁰ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܡܛܠ ܝ ܚܛܝܬܐ ܘܢܬܟܬܫ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܡܟܟܘܬܐ ܆ XX·X⁰ܝXX XX0 ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ : ܡܛܠ : X 0X⁰ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ : XXXX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܡܟܝܟܘܬܐ : ܝX--1X1ܝXX 1X0 ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܡܟܟܘܬܐ ܆ XX·X⁰ܝXX XX0 ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܡܟܟܘܬܐ : XX--X X X⁰ ܝXX X 8ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܆ X·X 18XX⁰ܝ ܕܝܠܗ : X X0X⁰--X1X⁰ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܡܟܝܟܘܬܐ . X ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ . XXX X -X X ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܟܟܘܬܐ : XX--X X X⁰ ܝXX X 8ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ :
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝܟ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܬ ܒܩܝܢ ܠܟ ܇ ³ܘܠܐ ܬܘܒ ܬ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܆ ܗܘܝܬ ܡܬܬܘܐ ܇ ¹ܘܠܐ ²ܬܪܦܐ ܠܚܘܫܒܟ ܕܢܫܚܩܟ
AbbaIs:Ascet ܪܚܡܐ̈ . ² X ܠܐ ¹ܬܥܡܪ ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܚܛܝ̣ܬ ²ܠܐܠܗܐ . X X ܡܛܠ ¹ܥܠ ܚܡܪܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܟܣܝܢ̈ ܣܒ̣ ܘܠܐ ܬܫܪܐ ܦܘܩܕܢܐ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̣ܘ ¹ܢܢܛܪܟ ܡܢ ܫܒܝܬܐ ²ܕܛܡܐܘܬܐ . 8ܐܚܒ ܟܠܗ ܩܘܦܚܐ ܆ ܡܛܠ X ¹ X ܟܣܐ̈ ܬܠܬܐܐܫܬܝ X ²ܡܨܝܬ ܘܡܬܥܨܝܬ dd ܕܬܫܬܐ X ¹ X X
AbbaIs:Ascet ܕܗ̣ܝ ܛܪܕܐ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ X ܐ ܐ . XX ܠܐ ܬܓܠܐ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܡܛܠ ܘܬܬܥܢܐ ¹ ܠܡܬܐܒܠܘ ܥܠ ܚܛܗ̈ . XX0ܛܪ ܢܦܫܟ ܡܢ ܕXܓܠܘܬܐ̣