simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul 43 ܕܐܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܦܪܫܘ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܦܓܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ ܕܦܓܪܐ ܘܒܥܠܠܢ̈ ܥܠܠܢ̈ ܡܬܥܝܪܝܢ ܒܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ
BarBahl:SyrLex لانّ من اجل من قبل جاء به حنين في بعض المواضع . ܘܐܝܟ ܡܛܠ اقول نظام ܀ ܡܛܟܛܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܛܪܛܥ يغلي يبقبق ܀
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يتوضّأ ܀ ܡܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ دُكّان . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܥܠܬܢܝܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ من اجل هذا ܀ [1062]
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܪܝܨܬܐ ܘܓܪܝܣܬܐ ܕܬܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܫܝܫܐ ܨܠܘܬܐ ܡܛܠ ܕܡܦܩܝܢ ܡܢܗܝܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܕܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܦܪܐ ܐܘܟܝܬ ܐܡܪܐ ܕܡܝܬܝܢ ܠܗ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܡܛܠܐ ܝܩܝܪ ܡܬܩܠܗ̇ الثقيل . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܢ̇ܛܠ ܝܩܪ ܀
SevAnt:Epist ( ²ܘ̇ܝ ܕܦܣܩܐ ܗ̇ܘ ܡܟܝܠ : ܟܕ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܠܒܫ ܇ ܘܡܬܥܝܦܐ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܥܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܗܘܝܢ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܓܙܐ . )
ThdrMops:ComPs ) ܕܠܐX ܒܥܘ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܘܐܦ ܠܐ ܠܡ ܫܘ̇ܝܢ ܡܕܡ ²⁴ܕܛܒ ܡܛܠ . . . ]ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [1XX]ܪܚܝܩ ( ܗܘ ܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܥܘܠܐ̈
SevAnt:CathHom - X ܕܒܢܝܐ̈ ܕܦܘܐܝܛܐ̈ ܩܠܐܘܣ ¹ܡܫ̇ܡܗܝܢ ܠܗ ܠܫܘܒܚܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̣ܘܬ ܕܐXܗܐ . ܬܩܠܐ ܓܝܪ . ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇
SevAnt:Epist - ܕ ܓܘܢܐ ܕܐܪܓܘܢܐ . ܠܢܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܢܚܘܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܕܡܛܫܝ ܗܘܐ ܡܪܚܘܐ ܗܘܐ ܒܝܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢXܘܢܐ̈ .
JnRufus:Pleroph - ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܢܟܦܘܬܟ X ܕܬܫܠܐ . ܘܬܦܣܘܩ ܡܢ ܠܙܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܕܡܢܗ ܒܥܓܠ ܗܘܝܐ ܠܝ ܣܥܘܪܘܬܐ .
JacSer:Epist - ܚܙܘܢܘܗܝ̈ 30ܡܫܟܪẌ ܕܒܥܠܕܒܒܐ 2 ܘܠܐ 3ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ 2ܒܬܒܥܝܢ ܠܦܪܘܫܐ ܝ ܂ 2ܕܠܐ ܢܬܟܪܗ ܘܢܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܗ̣ ܂
SevAnt:LuqGramm - ܝXܢܠ ܃ X X - ܝXܢ ܐܢܫܘܬܐ ܃ ܂ XܝX X X X ܢXܘܝܝXܐ ܘܗ̇ܝ ܡܛܠ ܫܡܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ̣ܬܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq - ܠܝܘܢ ܚܛܐ̈ ܂ ܗܕܐ ܕ·ܢ ܐܝܟ ܝܕܥܬܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܢܦܝܫܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܬܟ̇ܒܝܢ ܗܘܘ Xܢ ܂ ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
JnDalya:Epist -- . X ܕܠܩܘܒܠܐ XX . -- ⁰ܢX XX : ܩ ܢܫܡܫ XX : XX X X . -- ܡܛܠ . ² X 1ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܝ ܕܫ̣ܠܚܬ ܠܝ ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐ̇ ܘܕܥܟ
Ps-MaruMayph:Canons --ܕܟܢXXX--ܐܦXܐXXX--ܠܐܢܫXܢ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܠܝܐ ܐܝܢܐ ܕܫܒܩ ܐܬܪܗ ܘܓܢܣܗ ܘܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ
BarṢal:ComGosp -· ܕܘܒܪܗ ܡܥܠܝܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܕܩ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܂ ܘܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝ ܂
JnEph:ActsEastSaints . -ܝܕܝܗ-X ܆ ܠܐ ܕܢ ܘ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕܐܡ̣ܪ̇X ܠܘ̣ ܕܒܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܠ̇ܥܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ . ܘܟܕ ܘܢܐ ¹ܩܒܝ̇ܠ ܦܘܩܕܢܐ
Ath:ExposPs . . . ܘܚܠܦ . . . ܕܝܠܗ . . . ܒܥܠܪ . . . ܥܠܝ . . . XXX | ܡܛܠ ܕܐܗܦܟܬ . . . ܠܚܕܘܬܐ . . . . ²¹ܐܢܐ ܐܡܪܬ . . . ܪܚܡ ܥܠܝ . . .
Ath:ExposPs . . . ܩܒܠܘ . . . XXXXXXXXXX . . . 5|ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܘܕܣܒܐ . . . ܢܩܪܒܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܠܗ . . .
Ath:ExposPs . . . ܫܡܗ . . X48X⁰ܘܕܝܬܗ |ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܫܡܝܐ . ܘܢܪܝܡ ܡܛܠ . . . ܘܬ ܐܪܥܐ . . ܡܫܘܬܦܘܬܐ . ܬܕܥܝܬܐ . . . ܢܫܒܚܘܢ . . .