simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr 10 ܐܚܝܢܘܬܐ ܘܩܪܝܒܘܬ ܒܣܪܐ . ܟܠܢ ܬܚܡܢܢ ܒܦܣܩܐ ܘܡܠܬܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܦ ܡܥܠܢ̈ ܒܠܝܠܘܬܐ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܕܓܢܣܐ̈ .
SynWestSyr 10 ܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܒܝܕܘܬܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܬܝܒܝܢ̈ . ܠܐ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܕܡܪܗܛܐ̈ . ܠܐ
SynWestSyr 10ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܬܣܝܡܐ . ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ . ܘܒܚܒܘܫܝܐ̈ ܘܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܕܐ ܥܠܘܗܝ
SynWestSyr X ܥܕܠܝܐ̈ X ܡܕܡ : ܢܬܬܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܛܠ ܕܗܘܦܪܟܝܐ . ⁷ XXX . XXX1ܐܢ ܐܢܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܟܕ ܡܬܩܛܪܓ
SynWestSyr X ܦܘܪܩܢܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܚܙ̇ܝܢ . ܡܛܠ ܡܗܢܐ ܠܟܘܢ . ܗ̣ܘ ܢܛܪܗ̇ ܠܓܙܘܪܬܐ ܒܛܝܡܬܐܘܣ ܬܠܡܝܕܗ .
SynWestSyr X0 ܕܠܘ ܙܒܢܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܪܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܬܘܕܝܢ ܗܘܘ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܬܟܬܒܝܢ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܆
SynWestSyr X0 ܝܩܕܢܐ ܕܒܝܬܗ ܗ̇ܘ ܕܓܕܫ ܠܗ ܀ ܗ . ܡܘܙܦܢܐ ܬܪܝܢܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܘܡܫܪܪ ܀ ܪ . . ܡܫܟܚ ܗ̇ܘ ܚܝܒܐ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܬܒܥܬܐ ܕܝܙܦܬܐ .
SynWestSyr X0 ܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܡܬܓܘܣ ܒܫܘܠܛܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܐ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܟܕ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SynWestSyr XX . X XXX1ܕܟܕ ܡܙܒܢܝܢ ܠܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܠܘ ܓܢܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܒܗܕܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܝܬ ܥܝܕܐ . ܘܕܠܐ ܥܕܠܝ ܐܢܘܢ .
SynWestSyr XX . XXX1ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܡܢܥܘ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܡܛܠ ܢܗܘܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܐܬܐ ܘܢܫܟܚ ܕܐܚܝܕ ܬܪܥܐ ܠܐ ܢܩܘܫ .
SynWestSyr XX ܕܦܬܓܡܐ ܝܗ̇ܒܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܝ̣ܢܐ ܕܥܘܠܐ ܡܛܠ ܘܡܬܛܠܡ . XXX ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡ̇ܠܟܝܢܢ ܠܟܘܢ ܠܡܥܒܕ ܗܠܝܢ .
SynWestSyr XX ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܠܐ ܩܠܝܠ ܘܠܐ ܣܓܝ . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܬܝܒܐ ܢܦܠܓ ܡܛܠ ܠܗ ܣܟ ܫܪܝܐ . ܩܢܘܢܐ ܕ܏ܗ . ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐܢܫ ܕܢܩܒܠ ܡܘܗܒܬܐ
SynWestSyr XX ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ . ܙ̇ܕܩ ܕܢܦܘܫ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ . ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ .
SynWestSyr XXܕܐܝܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܠܡܕܒܚܐ . ܐܝܬܝܢܢ ܕܝܢ ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܛܠ ܬܩܘܐ . ܠܡܕܒܚܐ ܠܐ ܬܬܩܪܒܝ . ܠܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܡܐܬܐ ܆ ܐܠܐ
SynWestSyr XXܩܢܘܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܐܝܬ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܪܐܙܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܡܛܠ ܆ ܗܠܝܢ ܦܩ̇ܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܫܡܫܐ̈ .
SynWestSyr Xܕܐܘܪܚܗ ܒܛܥܝܘܬܐ . ܘܚܝܠܗ ܠܓܘܕܦܐ . ܘܐܝܕܗ ܡܛܠ ܕܝXܝܕܝ ܐܪܥܐ ܇ ܥܛܝܐ ܕܡܗܝܡܢܐ . ܐܘܪܚܐ̈ ܕܐܫܝܕܘܬܐ .
SynWestSyr Xܫܘܠܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . X X0 . ¹ Xܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕXܢܘ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܘܩ̣ܡ . ܝܘܡܐ ܕܣܘܠܩܐ ܢܒܛܠܘܢ .
SynWestSyr ¹0ܕܐܓܪܬܐ³ܕܡܓܥܠܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܣܘܣܛܛܝܩܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܘܒܐܪܢܝܩܘܣ̈ ܒܠܚܘܕܘܠܐܒܣܘܣܛܛܝܩܐ̈ ܢܫܬܕܪܘܢ ܇
SynWestSyr ܐܒܝܕܘܬܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ . ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܡܪܗܛܐ̈ . ܠܐ ܡܛܠ 10 ܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ . ܠܐ
SynWestSyr ܐܘܬܢܛܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܒܢܝܩܝܐܐ . ܡܛܠ ܒܢܝܩܝܐܐ . ܐܬܟܬܒܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܩܝܐܐ ܩܕܡܝܐ̈ ܆