simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm - ܝXܢܠ ܃ X X - ܝXܢ ܐܢܫܘܬܐ ܃ ܂ XܝX X X X ܢXܘܝܝXܐ ܘܗ̇ܝ ܡܛܠ ܫܡܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ̣ܬܐ ܂
SevAnt:LuqGramm 1ܒܪܢܫܢ ܆ ܟܕ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܛܠ X - ܙܥܘܪܬX ܃ ܃ X ܐܝXܪܘ ܃ X ܢXXX ܝ ܘX - ܘܕܫܪ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܟܕ
SevAnt:LuqGramm 2ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܐܡܪ ܇ ܐܠܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܡܢܐ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܇
SevAnt:LuqGramm X ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܇ ܠܐ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ܢܗܝܪܐܝܬ ܇ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܡܟܬܒ ܐܢܬ ܇
SevAnt:LuqGramm X ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܣ̣ܩ ܥܡܗ ܠܘܬ ܢܝܐ̈ ܂ ܚܝ̣ܐ ܓܝܪ ܘܚܠܨܗ̇ ܂ X ܙ X X ܡܛܠ ܓܝܪ ܠܡܘܬܐ ܥܡܢ ܒܝܕ ܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆
SevAnt:LuqGramm X ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܂ ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܒܣܪܗ ܒܝܕ ܂ ܙ ܝX X ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܘܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܐ ܇
SevAnt:LuqGramm X ܕܫܒܝܚܐܝܬ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ܬܗܪܐ ܆ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܢܚܘܐ ܡܛܠ ܆ ܛܟܣܐ ܕܡ̇ܢܬܐ X ܝX X ܐܚ̣ܕ ܆ ܟ ܠܐ ܫܢܝ ܡܢ Xܡܫܡܠܝܘܬܗ ܆
SevAnt:LuqGramm X ܗ̇ܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ̈ ܬܥܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܡ̇ܪܦܐ ܐܢܐ
SevAnt:LuqGramm X ܙ ܝܝܢ X ܗܕܐ ܟܕ ܘܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܇ ܬܗܘܐ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܂
SevAnt:LuqGramm X ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܟܠܢ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܆ ܕܟܘܠܗܝܢ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܒܥܬܐ ܐܬܬ̣ܙ ܥܬ̇ ܒܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܪܝܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm X ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܒܕܐ̇ܬܪܢܝܬ ܗ̇ܝ ܕܦܩܚܐ ܂ ܘܕܚܣܝܘܬܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܒܥܘܕܪܢܐ ܚܝܪܢ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܬܡܢ ܂ ܟܬ̇ܒܬ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqGramm XX XXܝܘXܐ̣ ܀ ܂ ܩܦܠܐܘܢ ܠܕ ܬܢܘܝܬܐ ܕܐܝXܦܝܠܝܥܝܘX ܆ ܡܛܠ ܇ ܐܠ̇Xܐ ܡ̣̣̇ܢ ܩXܡ̣ ܡXܒܪ̣ܢܘ̣Xܐ ܆ ܇ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm XX ܗ̇ܝ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠ̇ܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܘܨܗ̣ܝܢ ܠܟܐܢܘܬܐ ܡܛܠ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܟܬܒܢ ܬܗ ܕܥܠ ܛܘܒܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm Xܒܐ ܐܡ̇ܪ ܇ ܘܕܫܘܠܛܢܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܇ ܘܫܡܐ ܕܪܒ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܟܕ ܡܫܘܚܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ X ܩ̇ܒ̣ܠ ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܘܕܚܝ
SevAnt:LuqGramm Xܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܒܡܪܫܘܬܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܡܩ̇ܘܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܛܠ ܂ ܗ̣̇ܘ ܐܒܐ ܕܝܠܟܘܢ · Xܪܫ ܬܓܡܐ ܕܣܘܢܘܕܘܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܃
SevAnt:LuqGramm Xܕܐ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ ܐܡܪܘ ܐܝܘܒ ܡܛܠ ܒܚܒܪܗ ܃ ܐܦܢ ܡܠ̣ܘܬ ܒܗ̇ ܝܝ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܕܝ̇ܬܐ ܂
SevAnt:LuqGramm Xܘ ܥܒܘXܐ ܕܟܠ ܂ XܢܦXܝX ܕܒܪܢܫܐ ܡܚܝܕ ܐ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܓܒܠ ܒܡܪܒܥܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm Xܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܃ ܘܨܝܕ ܚܕ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܝܝ ܩ̣ܢܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܟܬ̣ܒ ܂ XܝXܝܘXܝX ܂ ܠܢ ܚܕ ܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm Xܝ ·ܫܘܐ ܒܐܘܣXܐ ܠܐܒܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܢ ܝ ܐܡܝܪܐ ܇ ܡܛܠ ܒܩܢܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ X Xܢܫ ܚ̣̇ܙܐ ܒܢܠܡܗ ܕܢܐܡܪ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܕܢܫܪܐ ܠܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܢܢXܝܬXܙ ܥܠ̣ ܡX ܪܫܝܬܐ ܡܛܠ ܂ X ܗ̣ܘX Xܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܓܢܣܢ ܇ ܘܩܪܐ ܠܘܬ ܚܘܕܬ ܐ ܕܚܝܐ̈ ܇