simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܐܚܝ̈ ܘܪܚܡܝ̈ : ܐܡܠܠ ܥܠܝܟܝ ܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ .     ܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܚܝܠܟܝ : ܘܟܗܝܢܘܬܐ ܒܣܚܪܬܟܝ̈ .
P:Ps [AB] ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ : ܚܣܢ ܘܦܨܢ ܡܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܫܡܟ . ܕܠܐ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܢ ܛܒ . ܥܕܪܝܢ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܢ :
P:Ps [AB] ܒܙܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܢܩܬܐ ܕܒܝܫܐ̈ : ܡܟܝܠ ܐܩܘܡ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ . ܕܐܡܪܘ ܠܫܢܢ ܢܘܪܒ : ܣܦܘܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܡܢܘ ܡܪܢ .    
P:Ps [AB] ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܐܒܥܐ ܒܛܒܬܟܝ̈ . ܐܡܝܪ ܠܕܘܝܕ ܐܝܟ ܡܢ ܡܛܠ ܒܣܚܪܬܟܝ̈ . ܡܛܠ ܐܚܝ̈ ܘܪܚܡܝ̈ : ܐܡܠܠ ܥܠܝܟܝ ܫܠܡܐ .
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܘܡܛܠ ܐܘܠܨܢܗ ܕܥܘܠܐ . ܡܛܠ ܕܨܠܘ ܥܠܝ ܥܘܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܒܥܘܬܝ . ܫܡܥܝܢܝ ܘܥܢܝܢܝ ܘܐܬܦܢ ܠܓܥܬܝ ܘܫܡܥܝܢܝ .
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܦܪܘܩܝܢܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܚܣܕܝ : ܘܒܗܬܬܝ ܡܛܠ ܥܒܕܟ : ܡܛܠ ܕܥܩܬ ܠܝ ܒܥܓܠ ܥܢܝܢܝ .   ܩܪܒ ܢܦܫܝ ܠܦܘܪܩܢܟ :
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܡܛܠ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܒܕܚܠܬܟ ܡܪܝܐ ܕܒܪܝܢܝ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ :
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ . ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܡܛܠ ܥܠ ܫܡܝܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܥܠܝܡܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ : ܬܩܢܬ ܬܫܒܘܚܬܟ :
P:Ps [AB] ܕܐܒܝ ܘܐܡܝ ܫܒܩܘܢܝ ܘܡܪܝܐ ܚܡܠܢܝ . ܐܠܦܝܢܝ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܟ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܫܕܝܢܝ ܘܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܐܠܗܝ ܘܦܪܘܩܝ .
P:Ps [AB] ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ : ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܕܝܩ . ܡܛܠ     ܬܬܟܬܒ ܗܕܐ ܠܕܪܐ ܐܚܪܢܐ : ܘܥܡܐ ܕܡܬܒܪܐ ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ .
P:Ps [AB] ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܪܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ . ܐܬܟܪܟܘܢܝ ܬܘܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܡܛܠ ܡܢ ܡܪܒܥܐ : ܘܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ :
P:Ps [AB] ܕܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ . ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܝܬܟ ܥܢܝܬܢܝ : ܡܛܠ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ : ܥܠ ܛܝܒܘܬܟ ܘܥܠ ܩܘܫܬܟ :
P:Ps [AB] ܕܐܚܘܝܟ ܣܟܠܘܬܝ̈ : ܘܐܬܕܟܐ ܡܢ ܚܛܗܝ̈ . ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܠܚܫܐ ܡܛܝܒ ܐܢܐ : ܘܟܐܒܝ ܠܘܩܒܠܝ ܒܟܠ ܙܒܢ .
P:Ps [AB] ܕܐܝܟ ܓܠܐ̈ ܒܥܓܠ ܝܒܫܝܢ : ܘܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܚܡܝܢ . ܣܒܪ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪܫܝܥܐ̈ : ܘܠܐ ܬܛܢ ܒܥܒܕܝ̈ ܥܘܠܐ .
P:Ps [AB] ܕܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܗܟܢ ܥܫܢܬ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ ܥܒܕ ܠܢ : ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܥܘܠܢ ܦܪܥܢ .
P:Ps [AB] ܕܐܝܬ ܚܪܬܐ ܛܒܬܐ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܫܠܡܐ . ܘܚܛܝܐ̈ ܢܣܘܦܘܢ ܡܛܠ : ܘܒܥܝܬܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬܗ . ܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܘܓܒܝ ܬܪܝܨܘܬܐ :
P:Ps [AB] ܕܐܟܠܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܕܝܪܗ ܚܪܒܘ . ܠܐ ܬܬܕܟܪ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘܟ : ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܟ ܠܐ ܩܪܝ̈ .
P:Ps [AB] ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܨܒܐ ܪܘܫܥܐ : ܘܠܐ ܢܥܡܪ ܥܡܟ ܒܝܫܐ .   ܘܠܐ ܡܛܠ . ܡܪܝܐ ܒܨܦܪܐ ܬܫܡܥ ܩܠܝ : ܘܒܨܦܪܐ ܐܬܛܝܒ ܘܐܬܚܙܐ ܠܟ .
P:Ps [AB] ܕܐܠܗܐ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ .     ܡܢ ܢܬܠ ܡܢ ܨܗܝܘܢ ܦܘܪܩܢܐ ܡܛܠ ܢܒܕܪ ܓܪܡܝܗܘܢ̈ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪܝܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܒܗܬܘ
P:Ps [AB] ܕܐܠܗܐ ܒܕܪܐ ܗܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܣܟܢܐ ܐܒܗܬܘ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܡܝ ܡܐܟܠ ܠܚܡܐ : ܘܠܡܪܝܐ ܠܐ ܩܪܘ .     ܬܡܢ ܕܚܠܘ ܕܚܠܬܐ :