simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܕܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܣܘܟܝܗ̇̈ . ܘܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ ܕܢܨܒܟܝ : ܡܠܠ ܥܠܝܟܝ ܒܝܫܬܐ :
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܐ ܕܥܒܕܝܗܘܢ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢ ܡܛܠ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ : ܘܐܫܠܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܕܐܬܚܫܒܬ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܐ ܕܥܒܕܝܟܘܢ̈ . ܚܘܘ ܒܝܗܘܕܐ : ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܐܫܡܥܘ : ܡܛܠ : ܕܠܡܐ ܬܦܘܩ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܚܡܬܝ : ܘܬܘܩܕ ܘܠܝܬ ܕܡܕܥܟ :
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܐ ܕܥܒܕܝܟܘܢ̈ ܘܡܛܠ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܒܕܬܘܢ : ܘܗܘܬ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܘܣܠܩ ܥܠ ܠܒܗ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܬܘܒ ܡܪܝܐ ܠܡܫܒܩ ܠܟܘܢ :
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܗ ܕܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܫܐ ܚܠܦ ܕܥܒܕܬܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܫܪܝܬ ܫܡܝ ܬܡܢ ܒܩܕܡܝܬܐ : ܘܚܙܘ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܠܗ :
P:Jer [AB] ܕܐܗܦܟ ܫܒܝܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܡܛܠ ܗܘ : ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ : ܘܡܝܬܝܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗܝܟ̈ ܝܗܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝܟ̈ ܕܥܒܕܬ ܠܟ : ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܦܪܩܘܢܟ ܒܙܒܢ ܒܝܫܬܟ .
P:Jer [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܐܥܒܕ ܡܢ ܩܕܡ ܒܪܬ ܥܡܝ . ܐܝܟ ܓܐܪܐ ܫܢܝܢܐ ܠܫܢܗܘܢ ܡܛܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܗܐ ܨܪܦ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܘܒܚܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܩܦ ܣܘܕܪܐ ܠܚܨܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܩܦܬ ܠܝ ܡܛܠ ܘܠܡܣܓܕ ܠܗܘܢ : ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܣܘܕܪܐ ܗܢܐ ܕܠܡܕܡ ܠܐ ܟܫܪ .
P:Jer [AB] ܕܐܟܠܬ ܚܪܒܐ ܚܕܪܝܟܝ̈ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܣܬܚܦܘ ܥܫܝܢܝܟܝ̈ ܡܛܠ : ܘܐܫܡܥܘ ܒܡܦܣ : ܘܒܬܚܦܝܣ ܐܡܪܘ : ܐܬܛܝܒܘ ܘܐܬܬܩܢܘ :
P:Jer [AB] ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܥܐ ܡܪܝܐ : ܡܦܪܥ ܢܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܘܐܪܘܐ ܡܛܠ ܒܙܘܙܐ̈ : ܘܐܬܬܚܕܘ ܓܢܒܪܝܗ̇̈ ܘܐܬܬܒܪܝ̈ ܩܫܬܬܗܘܢ̈ :
P:Jer [AB] ܕܐܢ ܨܝܡܝܢ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܨܠܘܬܗܘܢ . ܘܐܢ ܡܣܩܝܢ ܝܩܕܐ̈ ܡܛܠ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܨܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ ܠܛܒܬܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܢ ܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܡܛܠ ܘܬܐܡܪܘܢ ܕܐܙܠܝܢ ܡܢܢ ܟܠܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܚܫܒܬܐ ܕܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܥܠܝܟܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܛܒܐ̈ : ܠܡܗܦܟܘܬܟܘܢ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܢܬܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܬܒܬ ܐܬܒܝܐܬ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܘܐܬܪܕܝܬ : ܐܝܟ ܥܓܠܐ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܡܟܒܫ : ܐܬܝܒܝܢܝ ܘܐܬܘܒ :
P:Jer [AB] ܕܐܣܩ ܠܟܝ ܐܣܝܘܬܐ : ܘܡܢ ܡܚܘܬܟܝ ܐܣܝܟܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܝܘܫܝܟܝ̈ ܠܕܝܫܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܙܘܙܝܟܝ̈ ܐܬܠ ܠܒܙܬܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܥܒܕ ܓܡܘܪܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܕܪܬܟ ܬܡܢ : ܘܠܟ ܠܐ ܡܛܠ ܝܥܩܘܒ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܪܩܟ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܕܐܥܒܪܬ ܫܠܡܝ ܡܢ ܥܡܐ ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܛܝܒܘܬܐ ܘܪܚܡܐ̈ . ܡܛܠ ܠܒܝܬ ܡܪܩܘܕܬܐ : ܘܠܐ ܬܐܙܠ ܠܡܪܩܕܘ : ܘܠܐ ܬܢܘܕ ܥܠܝܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܐܦ ܐܚܝܟ̈ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܓܠܘ ܒܟ : ܐܦ ܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܡܛܠ ܕܫܠܡܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ : ܘܐܝܟܢܐ ܥܒܪ ܐܢܬ ܒܥܘܫܢܗ ܕܝܘܪܕܢܢ .
P:Jer [AB] ܕܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܘܣܒܐ ܥܡ ܛܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ . ܡܛܠ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ :