simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝ . ܘܒܢܐ ܬܡܢ ܡܕܒܚܐ : ܘܩܪܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܐܒܘܟ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ : ܘܐܒܪܟܟ ܘܐܣܓܐ ܙܪܥܟ
P:Gen [AB] ܐܢܬܬܗ ܕܥܩܪܬܐ ܗܝ : ܘܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ : ܘܒܛܢܬ ܪܦܩܐ ܐܢܬܬܗ . ܡܛܠ : ܚܬܗ ܕܠܒܢ ܐܪܡܝܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܨܠܝ ܐܝܣܚܩ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܝܨܪܐ ܕܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܫ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܢܝܚܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܠܒܗ : ܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܠܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܦܪܝܟ ܘܐܣܓܝܟ ܛܒ ܛܒ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܒܪܡ : ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ :
P:Gen [AB] ܕܐܘܪܚܐ ܠܝ ܕܢܫܐ̈ : ܘܒܨܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܨܠܡܐ̈ . ܘܐܬܒܐܫ ܡܛܠ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܠܡܩܡ ܡܢ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܕܐܚܘܗܝ ܡܝܬ : ܘܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܫܬܚܪ ܠܐܡܗ : ܘܢܓܕܫ ܠܗ ܡܛܠ ܠܝ : ܘܐܢܐ ܐܗܦܟܝܘܗܝ ܠܟ . ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܚܬ ܒܪܝ ܥܡܟܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܚܘܢ ܗܘ ܘܒܣܪܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢܗ ܐܚܘܗܝ̈ . ܘܥܒܪܘ ܓܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܗ . ܬܘ ܢܙܒܢܝܘܗܝ ܠܥܪܒܝܐ̈ : ܘܐܝܕܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܗ :
P:Gen [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܩ ܠܘܬ ܐܒܝ : ܘܛܠܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ : ܕܠܡܐ ܐܚܙܐ ܡܛܠ ܥܒܕܟ ܚܠܦ ܛܠܝܐ : ܥܒܕܐ ܠܡܪܝ : ܘܛܠܝܐ ܢܣܩ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܐܢܝܚ ܪܘܓܙܗ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܐܙܠ ܩܕܡܝ : ܘܒܬܪܟܢ ܐܚܙܐ ܡܛܠ . ܘܬܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܕܗܐ ܐܦ ܥܒܕܟ ܝܥܩܘܒ ܒܬܪܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܓܕܫ ܠܗ ܩܐܪܣܐ . ܘܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܡܪ ܡܛܠ . ܘܠܒܢܝܡܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ : ܠܐ ܫܕܪ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܡܘܬ ܐܦ ܗܘ ܐܝܟ ܐܚܘܗܝ̈ . ܘܐܙܠܬ ܬܡܪ ܘܝܬܒܬ ܡܛܠ : ܬܒܝ ܒܐܪܡܠܘܬܐ ܒܝܬ ܐܒܘܟܝ : ܥܕܡܐ ܕܢܪܒܐ ܫܠܐ ܒܪܝ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܡܛܠ ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܘܐܡܪܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ : ܕܠܡܐ ܠܝܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ ܠܐܒܪܗܡ . ܡܢܐ ܚܙܝܬ ܕܥܒܕܬ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܪܗܡ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܐܚܙܐ ܒܡܘܬܗ ܕܛܠܝܐ . ܘܝܬܒܬ ܡܢ ܩܒܘܠ : ܡܛܠ . ܘܐܙܠܬ ܘܝܬܒܬ ܡܢ ܩܒܘܠ : ܐܪܚܩܬ ܐܝܟ ܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܡܐ ܐܡܘܬ ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܛܠ ܗܐ ܐܢܬܬܟ ܗܝ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܕܚܬܝ ܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܕܐܢܫܝܢܝ ܐܠܗܐ ܟܠܗ ܥܡܠܝ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܫܡܗ ܕܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ . ܘܩܪܐ ܝܘܣܦ ܫܡ ܒܪܗ ܒܘܟܪܗ ܡܢܫܐ :
P:Gen [AB] ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ . ܡܪܝ ܫܐܠ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ . ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܟ ܡܠܬܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝ : ܘܠܐ ܢܬܚܡܬ ܪܘܓܙܟ ܥܠ ܥܒܕܟ :
P:Gen [AB] ܕܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܠܚܬܟ . ܨܚ ܡܙ ܘܐܡܪ ܠܒܢ ܠܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܘܠܐܪܥܝ . ܗܒ ܠܝ ܢܫܝ̈ ܘܒܢܝ̈ : ܕܦܠܚܬܟ ܒܗܘܢ ܘܐܙܠ :
P:Gen [AB] ܕܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܗܝ . ܘܐܒܝܡܠܟ ܠܐ ܩܪܒ ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܒܝܡܠܟ . ܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܐ ܡܐܬ ܐܢܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܢܬܬܐ ܕܕܒܪܬ :
P:Gen [AB] ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩܐ ܢܦܫܗ̇ ܘܡܝܬܐ : ܩܪܬ ܡܛܠ ܟܕ ܝܠܕܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܣܢܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܝܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :