simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܠܡܪܢ ܒܗܘܢ : ܡܛܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܣܩܬܐ̈
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ
LiberGrad ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܗܒ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܦܩܕܗ ܕܗܒ
LiberGrad ܙܕܝܩܐ ܕܡܬܬܚܕ ܠܩܛܠܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ ܠܗ
LiberGrad ܕܘܝܕ ܘܩܛܠ ܠܐܘܪܝܐ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ . ܠܗܢܐ
LiberGrad ܡܢ ܡܘܬܐ : ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܒܝܫܐ̈
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܚܒܠܝܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܗܘܢ : ܘܦܪܥܝܢ
LiberGrad ܠܓܥܬܢ ܘܫܡܥܝܢ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܪܢ ܘܡܛܠ ܐܘܠܨܢܐ
LiberGrad ܕܡܐܚܐ ܟܠ ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܫܡܥܘ
LiberGrad ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ : ܘܡܛܠ
LiberGrad ܕܢܓܙܘܪ ܦܓܪܐ : ܡܛܠ ܓܝܕܐ̈ ܕܠܐ ܢܫܪܐ
LiberGrad ܗܘܘ ܚܢܦܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܬܕܒܪ
LiberGrad ܡܪܘܕܐ ܫܕܠܢܝ ܘܫܕܪܢܝ؟ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ
LiberGrad ܦܪܩ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܟܐܒܝܢ̈ ܡܝܬܝܢܢ
LiberGrad ܘܓܡܪ ܠܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܗܘ
LiberGrad ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܣܩܬܐ ܡܛܠ ܕܐܓܘܢܐ ܥܒܕ ܒܗ
LiberGrad ܒܕܪܐ ܐܚܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ
LiberGrad ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ
LiberGrad ܕܒܣܘ ܥܠܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܐܙܥܪ ܢܦܫܗ ܘܐܬܡܟܟ
LiberGrad ܟܠܗ ܨܦܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܣܪ ܐܢܫ