simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܘܠܨܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܣܩܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗ . ܘܡܛܝܠܝܢ ܒܫܒܝܠܐ̈ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܐܢܫ ܡܫܡܫ ܠܗ ܠܡܪܢ ܒܗܘܢ :
LiberGrad ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܡܥܠ ܬܡܢ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈
LiberGrad ܐܠܗܐ ܕܦܩܕܗ ܕܗܒ : ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܝܐ : ܘܦܪܥ ܠܟ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܡܘܙܦ ܒܩܪܢܗ ܘܠܐ ܒܩܨܨܐ : ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܗܒ
LiberGrad ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ ܠܗ ܡܪܗ ܘܡܗܡܐ ܡܛܠ ܕܢܣܝܒܪ ܐܘܠܨܢܐ ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܢܩܪܒ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡܬܬܚܕ ܠܩܛܠܐ
LiberGrad ܐܢܬܬܗ . ܠܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܕܟܬܘܒ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܫܪܝܗ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ : ܩܛܠ ܗܘܐ ܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܬܪܥ ܕܘܝܕ ܘܩܛܠ ܠܐܘܪܝܐ
LiberGrad ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܒܝܫܐ̈ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܬܒܝܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܡܛܠ ܒܨܝܪܐ : ܘܐܝܟ ܕܡܝܬ ܡܪܐ ܗܘ ܕܡܥܠܝ ܟܝܢܗ ܡܢ ܡܘܬܐ :
LiberGrad ܒܥܠܕܒܒܘܬܗܘܢ : ܘܦܪܥܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ . ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܬܐ ܢܣܝܘܢܐ : ܐܡܬܝ ܕܡܚܒܠܝܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈
LiberGrad ܒܥܠܕܪܢ ܘܡܛܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܢܓܪܘܢ ܪܘܚܗܘܢ ܡܛܠ ܬܗܡܐ ܡܢ ܒܥܘܬܢ . ܫܡܥܝܢ ܘܥܢܝܢ ܘܐܬܦܢ ܠܓܥܬܢ ܘܫܡܥܝܢ :
LiberGrad ܓܒܝܠܬܗ . ܘܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܘܢܐܚܘܢ . ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ : ܕܡܐܚܐ ܟܠ ܡܝܬ
LiberGrad ܓܒܝܠܬܗ : ܘܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܕܐ ܕܡܝܬܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܡܝܬ ܚܠܦ ܟܢܘܬܗ̈ ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܝܬ
LiberGrad ܓܝܕܐ̈ ܕܠܐ ܢܫܪܐ ܐܢܘܢ : ܐܠܐ ܡܢ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܐܠܦ ܕܢܓܙܘܪ ܡܛܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܘܫܘܚܢܝܢ̈ ܡܫܝܓ : ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܝܕܥ ܕܢܓܙܘܪ ܦܓܪܐ :
LiberGrad ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܬܕܒܪ ܠܗ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܦܩܕܗ ܫܠܝܚܐ ܗܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܢܕܚܠ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܥܡ ܚܛܝܐ̈ . ܠܐ ܚܛܐ ܘܠܐ ܐܢ ܗܘܘ ܚܢܦܐ̈ .
LiberGrad ܓܝܪ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܢܫܬܡܥ ܠܗ : ܠܐ ܗܘ ܘܠܐ ܚܘܐ : ܡܛܠ ܐܡܪܐ ܕܚܘܝܐ ܡܠܟܢܝ؟ ܚܘܝܐ ܐܡܪ ܡܪܘܕܐ ܫܕܠܢܝ ܘܫܕܪܢܝ؟
LiberGrad ܓܝܪ ܟܐܒܝܢ̈ ܡܝܬܝܢܢ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܐ ܕܡܝܢܢ ܠܐܝܘܒ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠ ܟܡܐ ܣܝܒܪܘ ܩܕܡܝܐ̈ ܢܣܝܘܢܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܡܪܝܐ ܦܪܩ ܐܢܘܢ .
LiberGrad ܓܝܪ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܗܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܠܒܘܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܡܛܠ ܥܕܢܘܗܝ̈ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܥܓܠ ܦܪܩ ܠܗ ܡܪܢ ܘܓܡܪ ܠܗ .
LiberGrad ܕܐܓܘܢܐ ܥܒܕ ܒܗ ܐܢܫ ܠܘܩܒܠ ܚܛܝܬܐ ܘܡܛܠ ܕܐܢ ܣܠܩ ܠܗ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܒܗ ܓܠܝܐܝܬ ܥܡ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܀ ( 4 ) ܩܫܝܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܣܩܬܐ
LiberGrad ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ ܘܫܡܥ ܐܢܩܬܢ ܕܐܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܡܪܢ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܒܕܪܐ ܐܚܪܝܐ .
LiberGrad ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ : ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܐܕܝܩ : ܡܛܠ . ܬܬܟܬܒ ܗܕܐ ܠܕܪܐ ܐܚܪܝܐ : ܘܥܡܐ ܕܡܬܒܪܐ ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ .
LiberGrad ܕܐܙܥܪ ܢܦܫܗ ܘܐܬܡܟܟ . ܡܪܢ ܓܝܪ ܕܐܬܐ : ܕܢܚܘܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ؟ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܚܒܫܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܝܕ ܕܒܣܘ ܥܠܘܗܝ :
LiberGrad ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܣܪ ܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܨܠܝܒܐ ܓܠܝܐ : ܗܟܢܐ ܡܬܐܣܪ ܟܕ ܡܛܠ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܦܘܠܚܢܗ ܘܡܢ ܟܠܗ ܥܡܠܗ ܘܡܢ ܟܠܗ ܨܦܬܗ .