simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܛܪ ܢܦܫܟ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܛܠ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒ ܛܝܒܘܬܐ . 23]ܝ [1ܒܟܠ ܙܘܗܪ ܛܪ ܠܒܟ .
IšoMerv:ComOT [8]ܐܘܫܢܐ̣̈ ܫܪܝܚܐ̈ . ܥܗܪܐ̣̈ ܦܩܪܐ̈ ܘܡܫܚܝܢܝ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܆ ¹ܘܕܐܒܝ̈ ܪܡܫܐ̣ ܡܛܠ ܚܘܨܦܐ ܆ ܘܢܡܪܐ̈
IšoMerv:ComOT X ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܐܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܩܪܝܢܐ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ̈ ܆ ܗܟܘܬ ܘܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܫܡܥܘܢ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆
IšoMerv:ComOT X ܕܦܘܠܚܢܐ ܝ XX²ܝ¹ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܡܚܒܠ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܇ ܕܒܗ ܡܛܠ ܒܢ̣ܐ ܫܠܝܡܘX ܥܠܘܬܐ̈ ܠܐܠܗܐ̈ . ܐܬܩܪܝ ܡܚܒܠܢܐ ܆
IšoMerv:ComOT X ܝܬܗ . ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܕܟܕ ܢܦܓܥܘܢ ܒܚܕܬܘܬܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܡܛܠ ܠܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܪܕܐ ܠܗܘܢ XX X X X ܡܛܠ ܥܡܐ . ܚܕ ܟܡܐ ܠܥܡܐ
IšoMerv:ComOT X ܠܡ ܒܛܝܠܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܫܦܝܥܬܐ ܕܡܢ ܠܘܬܝ . ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܡܛܠ ܫܡܗܗ̇ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܆ XX XX X ܕܢܒܕܩ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ .
IšoMerv:ComOT X ܢܘܟܪܝܘܬܗ ܕܡܢ ܐܠܗܐ . [35]ܒܢܝ̈ ܢܒܝܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܡܛܠ ܝܘܢܝܐ . [X2]ܚܪܡܐ ܩܪܝܗܝ ܠܒܪ ܗܕܕ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܚܪܡܘܬܗ ܐܘ
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܟܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܟܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܨܘܬܐ ܡܛܠ ܆ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܥܠܬܐ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܢܣܩ . ܒܗ̇ܘ ܕܫܒܘܥܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܇ ܐܒܕܘ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܕܡܨܐ ܚܝܠܗܘܢ ܘܙ̇ܓܪ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT XX ܣܘܪܗܒܐ . ܫܩܠܘ ¹ܕܝܢ ܠܝܫܗܘܢ . ܒܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܕܒܗ̇ܘ ܡܛܠ . ܠܡܬܟܪܟܘ ܘܠܡܒܟܐ ܡܕܡ ܕܪܡܝܢ ܒܗ ܠܝܫܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܚ̇ܡܥ ܇
IšoMerv:ComOT XXXX ܫܪܪܟܘܢ . ܘܝܪܬܘ ܐܢܘܢ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܡܛܠ ܘܕܫܪܟܐ . ܚܫܘܒܘ ܐܢܘܢ ܠܡ ] ܐܚܝܟܘܢ̈ ܆ ܐܦܢ ܣܢܝܢ ܠܟܘܢ
IšoMerv:ComOT Xܐܘܪܫܠܡ ܠܡ ¹ܐ̇ܡܕ̇ [X]ܕܐܒܐ̈ ܕܪܡܫܐ . ܗܢܘ . ܚܪܝܦܝܢ ܡܛܠ ܝܘܢܝܐ . ܗܢܘ . ܓܐܝܬܐ ܘܦܐܝܬܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ . ܘܐܝܟ ܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComOT Xܝ ܕܐܦ ܚܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܇ ܕܣܥܪܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܡܢ ܝ X ܚܟܝܡܐ̈ ܐܘܟܡܬܐ . ܐܠܐ ܣܘܡܩܘܬܐ ܠܬܟܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪ .
IšoMerv:ComOT Xܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܟܘܪܗ̇ ܕܡܨܪܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ . ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܒܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗ̇ܘܐ . [2]ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܐܠܗܐ ܆
IšoMerv:ComOT Xܡܡܙܓܘܬ ܐܐܪ ܘܫܦܝܘܬ ܐܪܥܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܠܥܝܠܡܝܐ̈ ܘܦܪܣܝܐ̈ . ܥܠ ܕܒܗܕܐ ܒܥܝܪܐ ܡܬܚܫܚܝܢ
IšoMerv:ComOT ²⁵ ܓܝܪ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘ ܡܠܐܟܝ ܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܒܟܬܒܐ ܫܒܩܘ ܡܛܠ . XXXX4X]ܝ[4XX|||ܐܬܕܟܪܘ ܢܡܘܣܗ ܕܡܘܫܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ¹ܝܫܘܥ ܡܫܝܝܐ XXX-- ⁵ XX ܝX ܙܗܝܪܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܡܛܠ ܠܪܫ ܛܘܦܣܐ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܫܡܗܐ̈ . ܕܬܠܬ ܆
IšoMerv:ComOT ܆ ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܒܐ̈ ܣܒܪܘ ܕܚܙܘ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ ܕܒܬܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܡܛܠ ܡܢܘܚ ܘܐܢܬܬܗ ܟܕ ܚܙܘ ܠܡܠܐܟܐ ܐܡܪܘ ܆ ܡܡܬ ܠܡ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ .
IšoMerv:ComOT ܐܒܗܝܗܘܢ ܇ ܐܢ̈ ܡܬܕܡܝܢ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ . [5--6]ܐܫܬܕܪܘ ܡܛܠ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܝܩܪ ܘܛ̇ܥܢ ܠܗܘܢ ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܠܗܘܢ ܡܘܪܒ
IšoMerv:ComOT ܐܒܗܬܐ̈ ܕܬܡܢ ܐܬܗܦܟܘ ܝXXXXXXXX ܐܦ ܐܬܥܦܝܘ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܢܐܙܠ ܢܕܒܚ ܒܚܒܪܘX . ܥܠ ܕܚܒܪXܘܢ ܡܬܝܩܪܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘX ܆