simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܛܪ ܢܦܫܟ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܛܠ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒ ܛܝܒܘܬܐ . 23]ܝ [1ܒܟܠ ܙܘܗܪ ܛܪ ܠܒܟ .
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܟܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܟܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܨܘܬܐ ܡܛܠ ܆ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܥܠܬܐ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܢܣܩ . ܒܗ̇ܘ ܕܫܒܘܥܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܇ ܐܒܕܘ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܕܡܨܐ ܚܝܠܗܘܢ ܘܙ̇ܓܪ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT XX ܣܘܪܗܒܐ . ܫܩܠܘ ¹ܕܝܢ ܠܝܫܗܘܢ . ܒܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܕܒܗ̇ܘ ܡܛܠ . ܠܡܬܟܪܟܘ ܘܠܡܒܟܐ ܡܕܡ ܕܪܡܝܢ ܒܗ ܠܝܫܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܚ̇ܡܥ ܇
IšoMerv:ComOT ܐܒܠܗ ܠܡ ܕܥܠ ܥܘܙܝܐ ¹ܕܨܒ̣ܐ ܕܢܚܛܘܦ ܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܥܘ̣ܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܇ ܘܥܠ Xܫܒܝܐ ܕܥܬܝܕ ܠܗܘܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܐܪܝܟ ܙܒܢܗܝܢ ܡܛܠ ܕܛܒܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܛܘ ܒܡܕܒܪܐ ܇ ܠܐ ܛ̇ܥܢ
IšoMerv:ComOT ܐܘܪܟܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܐܫܬܐܠܘ ܡܢܗ . ܝ ܘܥܒܕܗ ܕܟܠ ܡܛܠ . ܕܗܝ ܙܥܘܪܘܬ ܦܬܓܡܐ̈ . ܬܣܟܘܪ ܦܘܡܐ ܕܥܫܘܩܐ̈ . ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܐܝܩܪܐ ܡܕܡ ܕܚܘܝ ܠܡܠܟܐ . ܐܦܝܣ ܡܠܟܐ ܡܛܠܬܗ ܆ ܘܩ̣ܡ ܥܡ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܐܙܐ ܕܡܛܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܦܨܬܐ ܒܕܘܟ ܕܢܫܡܫ ܇ XXXXXX0 X
IšoMerv:ComOT ܐܢܫܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܕܘܝܕ ܐܬܝܒܠܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕܬܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥ ܦܢܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ . ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܠܗܝܢ ܡܛܠ ܘܡܝܘܬܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܝܢ ܪܘܚܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܆ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ
IšoMerv:ComOT ܒܗܬܬܗ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܟܘܚܕܗ ܡܫܬܘܕܐ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܟܕ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܦܝܒܫܬ . [XX 24 ( 22 ) ]ܘܐܝܬ ܕܡܘܒܕ ܢܦܫܗ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܘܬܗ ܘܛܠܘܡܘܬܗ ܕܥܡܐ ܇ ܡܢܚܝܢ ܗܘܘ ܕܬܘܒ ܢܓܪ ܡܛܠ ܘܡܝܟܐܝܠ ܦܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܦܘܪܩܢܗ ܕܥܡܐ ܆ ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܝܬܝܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܐܦܐ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ . --⁴ܠܫܪܝܐ ܕܩܘܕܫܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܒܢܝܗ̇̈ . ܡܬܩܪܐ ܓܝܪ ܡܪܒܥܐ ܪܚܡܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܒܗ ܡܬܓܒܠܝܢ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܟܕ ܡܬܚܬܪܐ . ܟܕ ܡܣܒܪܐ ܕܙܕܩܐܝܬ ܬܐܚܘܕ ܟܠܗ ܒܝܬܐ
IšoMerv:ComOT ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܦܠܓܝܘܗܝ ܠܫܘܠܛܢܗ ܠܐܪܒܥXܝ Xܢܝܢ ܡܛܠ . [XX]ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܓܝܘܗܝ . ܗܢܘ . ܚܠܦ ܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܕܣܝܒܪ
IšoMerv:ComOT ܒܪܗ ܗܘ̣ܬ ܝܠܠܬܐ [13 ( 13 ) ]ܛܘܪܦܐ ܕܢܦܫܐ ܩ̇ܪܐ ܬܢܢ ܡܛܠ ܢܣܪܩ ܠܒܗ . ܗܢܘ . ܢܬܬܙܝܥ ܠܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܟܕ ܬܘܪ ³ܕܕܠܡܐ
IšoMerv:ComOT ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܡܚܫܟ ܒܘܝܢܗ ܡܢ ܡܛܠ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܕܢܠܦ ܕܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܒܕܢܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܟܠܢܫ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܗ ܕܚܙܩܝܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܐܠܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ . ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܥܢܢܐ ܠܒܘܫܗ ܘܥܢܢܐ ²ܟܪܟܬܗ . ܥܢܢܐ ܘܥܪܦܠܐ ܐܐܪ ܐܢܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܒܙܒܢ ܐܬ̣ܐ ܐܕܘܡܝܐ ܘܥܕܪ ²⁵ܠܝܣܪܠܝܐ̈ . ܗܢܘ . ܥܡ ܡܛܠ ܬ̇ܒܥ ܒܗܕܐ ܆ ܐܠܐ ܣܢܐܬܗܘܢ ܕܡܘܐܒܝܐ̈ ܕܨܝܕ ܥܡܐ ܫܘܕܥ .