simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܫܟܚܬܗ ܕܐܕܘܢܝܣ . ܗܢܘ . ܕܬܡܘܙܐ ܪܚܘܡܗ̇ . X [4]ܐܫܠܐ ܡܛܠ ܒܝܡܐ ܠܒܝܒܠܘܣܪ ܠܢܫܐ̈ ܡܚܒܠܢܝܬܗ̇̈ ¹ܕܐܦܪܘܕܝܛܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܦܝܣ ܠܐܪܘܢܐ̈ XXX XXXX ܩܐܦ ܚܠܒܢܝܬܐ ܠܘ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܠܡܘܢ ܥܓܠܐ ܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܡܬܐܫܪܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܠܝ ܒܪܢܫܐ ܘܚ̇ܝܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܘܫܒ ܐܝܕܗ ܒܥܒܝܕܬܐ ܕܚܒܪܗ . ܗܢܘ . ܠܐ ܣܓܦ ܐܘ ܐܟܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܗ̣ܘ ܣܒ̣ܪ ܒܫܢܝܘܬܗ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܘܚ̇ܙܐ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ . ܗܢܘ . ܐܘܕܥ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܕܝܪ . ܥ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܥܠ ܛܠܘܡܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܘܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܘܛܠܐ ܘܪܣܝܣܐ̈ ܘܪܘܚܐ̈ ܆ ܠܗܢܝܐܘܬ ܝܘܠܦܢܗ X ܐܡ̇ܪ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ . ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܥܢܢܐ ܠܒܘܫܗ ܘܥܢܢܐ ²ܟܪܟܬܗ . ܥܢܢܐ ܘܥܪܦܠܐ ܐܐܪ ܐܢܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܟܚܕ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܟܪܝܟܝܢ ܠܗ . ܐܘ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܪܫܐ ܕܠܥܠ ܡܛܠ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ . ܡܛܠ ܫܘܚܕܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܢ̇ܣܒ ܡܢ ܐܢܫ .
IšoMerv:ComOT ܥܡܐ ܐ̇ܡܪ̈ ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܘܘ . [XX]ܗܐ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܐܫܬܝܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܫܒܩܐ X ܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܗܦܘܟ ܠܐܪܥܗ ܇ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܕܙܟܝܗܝ ܗ̣ܦܟ ܥܠ ܚܙܩܝܐ . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܐܬܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ²⁵ ܢܦܩܝܢ ܠܗܘܝܐ . ܘܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܡܬܠܒܕܢ̈ ܥܢܢܐ̈ . ܡ̇ܢܘ ܣ̇ܥܪ ܠܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܐܘܠܕ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܢܬ ܒܒܝܫܘܬ ܪܘܢܘܬܐ̈ ܕܐܚܒ . ܩܪܗ̇ ܒܪܬܗ ܕܐܚܒ . ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܬܐ ܗܘ ܥܬܠܝܐ ܕܥܡܪܝ ܇ ܚܬܗ ܕܝܢ ܕܐܚܒ .
IšoMerv:ComOT ܕܪܒ ܗܘ ²ܘܫܒܝܚ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܣܘܟܝܐ ܦܢܝܢ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܚܪ . . ܗܢܘ . ܠܙܘܪܒܒܠ . ܘܢܣܩܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܒܒܠ .
IšoMerv:ComOT ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܒܚܘ ܐܠܐ ܡܛܠ ܠܒܟܝܢ ܠܫܝܠܘ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܡܢ ܝXXX6ܝXXX ܕܒܚܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܚܡܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܠܐ ܥ̇ܐܠ . ܟܠ ܠܡ ܩܘܪܒܢܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܐ ܡܛܠ ܘܡܥܩܝ̈ ܥܠ ܥܢܝܕܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܓ̇ܥܝܨ ¹ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪ ܕܓܪܒܐ ܗܘ . ܒܠ̣ܥ ܕܝܢ ܒܓܪܒܐ ܆ ܥܠ ܕܐܡܪܚ ܕܢܚܛܘܦ ܥܡ ܡܛܠ ܕܥܘܙܝܐ ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܆ ܠܐ ܩܒܪܘܗܝ ܒܩܒܘܪܬܐ ܕܡܠܟܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܢܘܪܢܘܬܗ ܘܛܢܢܘܬܗ ܘܡܛܠ ܐܝܩܪܗ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܫܚ ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ . X ² 2XXX 11 11]ܗ̇ܝ ܕܪܟܫܐ̈ ܘܡܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ XXX1 2]ܟܕ ܬܙܒܢ ܥܒܕܐ ܝܗܘܕܝܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܪܝܐ ܡܛܠ ܕܡܩܪܒܢܗ . ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠܬܐ ܘܕܒܚܐ ܕܥܠܘܗܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ X ܐܒܫܠܘܡ ܚܘܫܒܗ ܕܚܘܫܝ ܨܝܕ ܕܘܝܕ ܘܕܕܘܝܕ ܡܛܠ ܦܩܕܬ ܘܐܬܝܗܒ ܠܝ . [17]ܗ̇ܝ ܕܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܕܪܚܡܟ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܒܕܢܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܟܠܢܫ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܗ ܕܚܙܩܝܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܐܠܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܐ ܟܠ . [15]ܗ̇ܝ ܕܫܪܝ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ .