simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke Xܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܢܐ̣ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܗܘܝܬ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐ̇ܬܐ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܐ̇ܝܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܩܪܒ̣ܬ ܠܗ ܇ ܘܕܐܬܐܣܝܬ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܟܕ ܪܬܝܬܐ ܘܢܦܠ̣ܬ ܩܘܕܡܘܗX ܂ ܘܐܘܕܥ̣ܬ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܗܟܝܠ ܕܘܝ̇ܪܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܥܒ̣ܕ ܆ ܘܨܡ̇ ܂ ܘܡܚ̇ܡܣܢ ܡܛܠ ܘܕܠܐ ܟܘܬܡܐ̣ ܂ ܕܠܐ 0ܝ ܝ̇ܕܥ̣ ܠܡܚ̣ܫ ܛܠܢܝܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܓܚܟܝܢ ܥܠܘܗܝ̣ ܂ ܬܘܕܝܬܐ ܡܛܠ ܛܠܝܬܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܬ ܡܠܘܢ̇ ܐ̇ܠ̣ܐ ܕܡܟܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂ ܡܪܚܩ ܓܝܪ ܡܢܗ ܝ ܠܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܐܒܐ ܡܛܠ ܂ ܐܡܬܝ ܕܥܘܬܪܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂ ܗ̇ܕܝ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܠܘܬ ܪܐܙܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܝ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܫܦܝܪܘܬ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܨܝܢܘܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܐܡܪܬ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚ̇ ܂ ܠܒܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܠ̣ܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܘܛܒ ܙܕܩܐܝܬ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܚܕ ܡܛܠ ܂ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܟܘܠ ܕܘܟܬܐ ܛܪܩܬܐ ܘܛܒܬ ܦܐܪܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܐ ܡܟܝܠ ܥܠ 0ܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܫ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܗܟܝܠ ܃ ܠܘܩܒܠ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܐ̣ ܂ ܠܐ ܬܗܘܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܩܪܐ ܂ ܠܘܬ ܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܐܦܢ ܝܠܘܕܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܂ ܘܐܦܢ ܫܦܝܪ ܛܘܗܡܐ ܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܠܐ ܡܬܚܪܐ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܢܟܦܢ ܘܕܢܒܟܐ̇ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܟܐܒܐ̈ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܬܡܣܟܢ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ̣ · ܐܝ̇ܟܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܟܠ ܡܠܬܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܂ ܘܡܙܡܢܢܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ · ܗ̇ܝܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܢܬܣ̣ܝܡ
Cyr:ComLuke ܐܢܫܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܕXܙܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ ܝܝ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܫܡܥ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ
Cyr:ComLuke ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܪܕܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܬܟܚ ܕܐܡܪ Xܝ ܘܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܠXܬ ܐܠܗܐ ܕXܥܠ ܟܠ ܂
Cyr:ComLuke ܐܢܫܝܢ̣ ܂ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܬܥܠܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܂ ܒܬܫܒܚܬ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܟܬܒܐ X ܢܦܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܙܡܪܢܐ ܐܡ̣ܪ
Cyr:ComLuke ܒܢܝ̈ ܐܝܣXܐܝܠ ܂ ܝX ܐܬܘ ܕܝܢ ܠܡܘܪܬ̣ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܥܡܐ ܡܛܠ ܒܝܕ ܛܠܢܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܗXܢܐ ܒܡܦܩܢܐ
Cyr:ComLuke ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܂ ܚܕܘ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܘܕܘܨܘ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܓܪܟܘܢ ܡܛܠ ܕܦ̇ܪܫܝܢ ܠܟܘܢ ܘܡܚ̇ܣܕܝܢ ܘܡ̇ܦܩܝܢ ܫܡܟܘܢ ܐܝܟ ܒܝܫܐ̈
Cyr:ComLuke ܓ ܂ ܘܕܦܐ̇ ܂ ܕܟܕ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܥܒ̇ܕ 0ܝ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܛܒ̇ܐ ܘܠܐ ܪܓܡܝܢܢ ܠܟ ܇ ܐܠܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܒܟܝܢܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܠX ܡܕܡ ܡܝܬܐ ܂ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܂ Xܢ ܕܕܡ̣ܟܐ ܡܠܘܢ ܐܡܪ ܃ ܘܠܐ ܟܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܕܕܓܠ ܡܫܝܚܐ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܟܘܬܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܬܪܢܢ ܚܢXܙ ܐܚܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܡܛܠ ܂ ܠXܐ ܒ̇ܗܬ ܕܩܪܐ ܠܢ ܐܚܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܐܣܒܪ ܫܡܟ ܚܝ̈· ܝX