simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܝܘܢܢܢ ܂ ܡܢܐ ܢܦ̣ܩܬܘܢ ܠܚܘܪܒܐ ܠܡܚ̣ܙܐ̇ ܂ ܩܢܝܐ ܃ ܕܡܢ ܡܛܠ ܐܙܠܘ ܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܫ̇ܪܝ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ X0ܟܢܫܐ̈
Cyr:ComLuke ܦܠܚ̣ܐ̈ ܕܒܒܣܪ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܕܡܦܠܢܢ ܡܬܥܪܙܠ ܒܬܐܓܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܟܕ ܥܒܕܝܢ ܐܓܘܢܐ ܂ XX ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܒܕܘܟ ܘܦܘܠܘܣ ܐܠܗ ܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܝ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘܝܢܢ ܟܐܡܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܂ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܡܛܠ ܐܝܨܝܦܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܥܒܕܝܢܢ ܇ ܐܝܩܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܒܗܐ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܣܝܡܐ ܬܚܝܬ ܪܓܠܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ ܂ ܘܠܐ ܡܬܛܡܪ ܒܗܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܡܛܠ ܥܒܝܐ̈ ܂ ܝ ܩܫܝܬܐ ܘܠܐ ܦܠܝܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܠ ܐܘܪܚܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܐܬܬ̣ܡܗ ܃ ܘܠܐܝܩܪܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܡܝܬܪܝܢ̈ ܐܫܬܘܕܝ̣ ܂ ܡܛܠ ܃ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗܢܐ ܃ ܪܐܙܐ ܐܝܠܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܬܪܢܢ ܚܢXܙ ܐܚܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܦ̇ܩܕ ܗܟܝܠ ܕܢܩܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܐܣܒܪ ܫܡܟ ܚܝ̈· ܝX ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܟܘܬܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂ ܡܪܚܩ ܓܝܪ ܡܢܗ ܝ ܠܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܐܒܐ ܡܛܠ ܂ ܐܡܬܝ ܕܥܘܬܪܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܘܚ̣ܝܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܚܙܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܚܝܒ̣ܝܢܢ ܢܝܝܢ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܘܣ̇ܓܝ ܙܕܩܐܝܬ̣ ܂ ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܢ ܡܫܝܢܘܬܗ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܐ ܗܘܬ ܕܬܬ̣ܛܥܐ̣ ܂ ܐܟ̣ܪܙܬ ܠܐܬܐ̇ ܐܠܗܝܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫ̇ܡܠܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡܛܠ ܂ ܡܢܐ ܝX ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܃ ܕܝܬܝܪ ܢܝܠܬܢ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܩܛܝܢ ܬܪܥܐ ܘܐܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝܐ̇̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܇ ܝ ܠܛ ܂ ܫ ܠܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܥܘܠܘ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܕܘ̇ܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܟ̇ܪܒ ܥܠ ܣܒܪܐ ܢܟܪܘܒ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܕܪܟ ܥܠ ܡܛܠ ܬܘܪܐ̈ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܘ ܡܛܘܠܬܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂
Cyr:ComLuke ܡܢܐ ܗܟܝܠ̣ ܂ ܘܟܕ ܐܝ̇ܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐXܝ ܠܝܘܬܪܢܐ ܡܬ̇ܪܨ ܡܛܠ ܗܘܐ̇ ܂ ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܡܪܢܢ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܂ ܡܟܣܝ ܘܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܐܙܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܐܦ ܡܛܠ ܬܘܒ ܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܝX ܡܛܠܬܗܘܢ̣ ܂ ܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܘܬܟ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܐܬܐܫܕ ܓܝܪ ܒܢ ܝܬܝXܐܝܬ ܢܚܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܫܘܡܢܗ ܕܒܝܬܟ̣ ܂ ܘܢܚܠܐ ܕܒܘܣܡܟ̣ ܬܫܩܐ̇ ܐܢܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ̣ ܂ ܬܫܡܫܬܐ X0ܕܚܘܝܒܐ ܡܫܡܗ ܗܘܐ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܂ ܡܟܣܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܂
Cyr:ComLuke ܡܢܐ ܥܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܨ̣ܠܚܘܢ̇ ܂ ܘܕܬ̇ܫܢܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܕܚܘܠܬܢܐ̈ ܘܡܚܝܠ̇ܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܝX ܐܢܫ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܒܝܫܐܝܬ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܐܘܬܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܘܠܐ ܣ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܐܣܠܝܘ ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܐ ܃ ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܐܝ̇ܕܐ ܚܟܡܬܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ̇ ܂ ܝX ܕܠܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܣܠܝܘ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܐܬܩ̣ܪܝ ܃ ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܙܕܩ̇ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܕܫܦܝܪ ܢܗܘܐ ܠܟ̣ ܂ ܘܬܗܘܐ ܝX ܢܓܝܪ ܢܝܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂