simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ]ܗܠܝܢ ¹[ܕܠܢܦܫܐ ܡܣܟܠܢ̈ . ܕܒܝܕ ܢܓܕܐ̈ ܕ ܓܘܫܡܐ ܒܨ ܝܪܐ ܡܛܠ ܢܚܪܪܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ Xܪܕܐ
Chrys:ComJohn1 X X121ܗܢܐ ܥܡܠܐ̈ ܚܠ̣ܛ ܒܫܒܝܚܘܬܐ |ܕܨ ܒܐ ܗܘܐ ܕܒܗܢܐ ܡܛܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܒܐ ܢܦܫܐ ܠܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܥܡܠܬ .
Chrys:ComJohn1 X X3ܗܝܡܢܘܬܗ |ܪܒܬܐ ܠܡܥܠܘܬܗ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܡܕܝܢ ܦܫܝܩ ܗܘ ܡܛܠ . ܠܘ ܥܠܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܣܬܢܩ . ܐܠܐ ܣܦܩ ܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ
Chrys:ComJohn1 X ܕܥܠ X ⁷ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܡܡܠܠ . ܠܟܝܢܐ ܓܝܪ ܕ ܓܘܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܟܠܢܫ ܡܬܦܪܣܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܟܬܒܐ ܣܓܝ̇ܐܢ ܐܢܝܢ̈ ܕܡܘܬܗ̈
Chrys:ComJohn1 X128ܝ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܒܝܫ . ܒܝܕ ܡܛܠ ܒܗܠܝܢ ܡܫܪܝܐ̈ . ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܐܬܡܠܠ ܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 X16 ܣܘܢܩܢܐ ܐܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܚܙܝܐ̈ . ܣܗܕܐ̈ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܥܒܕܐ̈ ܘܐܝܩܪܐ ܟܕܒܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܥܛܦܝܢ . |ܠܐ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 XXX56 ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܐܬ ܡܛܠ . ܠܐ ܗܘܐ |ܠܡ ܓܝܪ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܓܒܢܘܬܟܘܢ ²ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 Xܗܡܝܢܘܬܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܬܥܠܒ ܗܘܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܫ̇ܢܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ . ܘܠܐ ܢܣܒ ܗܘܐ . ܠܐ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 Xܡܢ̈ ܩܕܝܡ |ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܬܥܘܟܢܢ . ܕܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܟ̇ܠܐ ܕܐܦ ܝܘܡ̇ܢܐ ܠܗܝܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܢܬܩܪܒ .
Chrys:ComJohn1 |ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܗܘ̇ ܕܐܙܕܩܦ . ܘܐܦ X110 ܠܐ ܡܛܠ ܕܚܣܢܘ ܡܛܠ . ܙܕܩܐܝܬ ܠܥܘܕܪܢܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐ ܡܫܬܘܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ²ܐܝܩܪܐ ܕ ܓܠܝܢܗ ܕܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܥܠ ܫܘܒܚܗ ܕܥܬܝܕ ܠܡܐܬܐ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ . ܐܦܢ ܡܢ ܒܬܪܝ ܐܬ̣ܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ . ܐܢ
Chrys:ComJohn1 · ܟܝܢܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܛܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܪܥܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܐܚܕܝܢ . ܘܠܐ ܨ ܒܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܕܫܡܫܐ : ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ XX61 ܥܘܒܐ ܣܝܡ ܗܪܟܐ . ܫܡܐ ܥܒܝܐ ܘܦܓܪܢܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܬܦܬܚ . |ܘܡܕܡ ܪܒܐ ܘܪܡܐ ܥܠܘܗܝ ܬܬܚܫܒ . ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ Xܥܠܬܐ ܗܟܝܠ ⁷ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܛܠ . ܘܚܙܝܬ ܠܡ ܪܘܚܐ ܕܢܚ̇ܬ ܒܕܡܘܬ ܝܘܢܐ ܘܡܩܘܐ ܥܠܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܟܣܐ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܓ̣X ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܣܥܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܫܬܩܗ̇ ܠܐ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܝX XX ܩܒܠܬܘܢ ܡܕܡ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܛܠ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܕܘ 1⁶ܠܡܫܝܚܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܥܒ̇ܪ . . ܕܢܚܘܐ ܕܗܘܝܘ |ܗܘ̇ X79 ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܫܡܗ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܒܢܝ̈ ܪܥܡܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ ܕܢܬܝܕܥ ܕܡܩܕܡ ܝܕܥ ܗܢ̇ܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ¹⁴ܕܒܬܪܟܢ ܡܬ ܓܠܝܢ ܗܘܝ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܐܡܪܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܦܝܫ ܐܢܐ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܫܐܠܟ . ܡܛܠ ܐܝܟ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܕܝܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܚܫܚܬܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܡܠܝܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܗܟܝܠ ܢܚܬ . ܠܝ ܗܟܢܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܕܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܬܬܪܝܡܬܝ ܥܕܡܐ ܠܫܝܘܠ ܬܬܚܬܝܢ .